Winogrono

WYBORCZE ZGROMADZENIE DELEGATÓW

wzór zgłoszenia kandydata do organów OIRP w Zielonej Górze XI kadencji - do pobrania TUTAJ

wzór zgody na kandydowanie do organów OIRP w Zielonej Górze XI Kadencji - do pobrania TUTAJ

 

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze zwołała Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze na dzień 12 września 2020 r., na godz. 11, w Łagowie (adres: ul. Bolesława Chrobrego 10).

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze proponuje następujący porządek zgromadzenia, o którym mowa w ust. 1:

1.) Otwarcie Zgromadzenia;

2.) Wybór Komisji Skrutacyjnej do wyboru Prezydium Zgromadzenia.

3.) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia oraz Sekretarza Zgromadzenia;

4.) Przyjęcie porządku obrad;

5.) Wybór Komisji Skrutacyjnej, Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków;

6.) Wystąpienie Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych.

7.) Sprawozdanie Dziekana X kadencji z działalności Rady za rok 2019 r.;

8.) Sprawozdanie Skarbnika Izby z wykonania budżetu za rok 2019 oraz przedstawienie bilansu za rok 2019 z wnioskiem o ich zatwierdzenie;

9.) Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Rady;

10.) Przedstawienie projektu budżetu na rok 2020 z wnioskiem o jego uchwalenie;

11.) Sprawozdanie z działalności Rzecznika Dyscyplinarnego;

12.) Sprawozdanie z działalności Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego;

13.) Sprawozdania z działalności:

a. Okręgowego Zespołu Wizytatorów.

b. Komisji Rady:

- ds. Szkoleń;

- ds. Funduszy Unijnych;

- ds. Wykonywania Zawodu;

- ds. Legislacji;

- ds. Współpracy Zagranicznej;

- ds. Edukacji Prawnej;

- ds. Integracji Środowiskowej;

- Socjalnej;

14.) Plan pracy Rady na 2020 r.

15.) Dyskusja;

16.) Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium za rok 2019;

b) uchwalenia budżetu na rok 2020 r.

c) zatwierdzenie sprawozdań z działalności organów samorządu.

d) zatwierdzenia rocznego planu pracy Rady na 2020 r.

17.) Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków: rady, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego sądu dyscyplinarnego - Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze;

18.) Wystąpienia kandydatów na Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze.

19.) Wybór Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze.

20.) Wystąpienie kandydatów na Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze.

21.) Przeprowadzenie wyborów:

a) pozostałych członków Rady,

b) Rzecznika Dyscyplinarnego

c) członków Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego,

d) członków Komisji Rewizyjnej,

e) delegatów na Krajowy Zjazd Radców Prawnych,

f) członka Krajowej Rady Radców Prawnych, o którym mowa w art. 59 ust. 1 Ustawy,

- Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze

22.) Wolne wnioski.

23.) Zakończenie obrad.