Winogrono

Uchwała w sprawie przygotowania wyborów organów i na funkcje X kadencji

Uchwała Nr 665/IX/2016 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze

z dnia 12 stycznia 2016 w sprawie przygotowania wyborów organów i na funkcje IX kadencji

Na podstawie art. 50 ust. 3 i 4, art. 51 i art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 507 z pózn. zmian.) oraz § 15 ust. 2, § 16 ust. 1, § 18 ust. 1, § 19 ust. 1, § 20 i § 25 Uchwały Nr 10/2010 IX Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu (w brzmieniu uwzględniającym zmiany wprowadzone uchwałą Nr 6/2013 X Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 7 listopada 2013 r. oraz uchwałą Nr 2/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 21 listopada 2014 r.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) Uchwale - rozumie się przez to Uchwałę Nr 10/2010 IX Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu;

2) Ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jednolity z 2015 r., poz. 507 z pózn. zmian.);

3) organach – rozumie się przez to podmioty, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, 6, 7, 9, 10, 11 i 12 Uchwały;

4) funkcjach - rozumie się przez to funkcję wskazaną w § 1 ust. 1 pkt 8 Uchwały;

5) wyborach bez dodatkowego określenia – rozumie się przez to wybory organów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze X kadencji i do pełnienia w tej Izbie w X kadencji funkcji, o których mowa w pkt. 4,

6) kworum - rozumie się przez to obecność na zebraniu rejonowym lub zgromadzeniu delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze co najmniej połowy liczby radców prawnych, którym przysługuje prawo wybierania w wyborach przeprowadzanych na tym zebraniu rejonowym lub zgromadzeniu delegatów,

7) komisji bez dodatkowego określenia - rozumie się przez to okręgową komisję wyborczą Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze,

8) Izbie bez dodatkowego określenia - rozumie się przez to Okręgową Izbę Radców Prawnych w Zielonej Górze.

§ 2.

1. Powołuje się okręgową komisję wyborczą Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze, w składzie:

- Anna Filipczyk - Przewodniczący,

- Dorota Fedko - Zastępca Przewodniczącego,

- Edyta Rakowska - Członek,

- Olga Raganowicz-Grzelczyk - Członek,

- Sabina Ekiert - Członek,

- Piotr Mielcarek - Członek.

2. Przewodniczący zwoła pierwsze posiedzenie komisji na dzień przypadający w terminie dwóch tygodni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.

3. Komisja może, w sprawach organizacyjnych dotyczących zakresu jej działalności, wydawać obwieszczenia zamieszczane na stronie internetowej Izby.

4. Obsługę administracyjną komisji zapewnia biuro Rady.

§ 3.

1. Zwołuje się zebrania rejonowe w celu wyboru delegatów X kadencji na Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze dla następujących rejonów, w następujących terminach i miejscach:

1) dla rejonu I (gorzowski) na dzień 7 czerwca 2016 r., na godz. 17.00, w Gorzowie Wielkopolskim (adres: ul. Czereśniowa 6),

2) dla rejonu II (zielonogórski) na dzień 2 czerwca 2016 r., na godz. 17.00, w Zielonej Górze (adres: Hotel Ruben, Aleja Konstytucji 3 Maja nr 1A),

2. W przypadku braku kworum na zebraniu rejonowym zwołanym w pierwszym terminie zgodnie z ust. 1, zwołuje się zebrania rejonowe w celu wyboru delegatów X kadencji na Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze w następujących drugich terminach i miejscach:

1) dla rejonu I (gorzowski) na dzień 7 czerwca 2016 r., na godz. 17.45, w Gorzowie Wielkopolskim (adres: ul. Czereśniowa 6),

2) dla rejonu II (zielonogórski) na dzień 2 czerwca 2016 r., na godz. 17.45, w Zielonej Górze (adres: Hotel Ruben, Aleja Konstytucji 3 Maja nr 1A),

3. Proponuje się następujący porządek zebrań rejonowych, o których mowa w ust. 1 i ust. 2:

1) Otwarcie Zebrania.

2) Wybór Komisji Skrutacyjnej do wyboru Prezydium Zebrania.

3) Wybór Przewodniczącego Zebrania, Zastępcy Przewodniczącego Zebrania oraz Sekretarza Zebrania.

4) Przyjęcie porządku obrad.

5) Wybór Komisji: Skrutacyjnej, Mandatowej, Wniosków i uchwał;

6) Przeprowadzenie wyborów delegatów X kadencji na Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze;

7) Wolne wnioski.

8) Zakończenie obrad.

4. Ustala się następujące terminy zgłaszania kandydatów na delegatów X kadencji na Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze:

1) dla rejonu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, do dnia 8 maja 2016 r. włącznie,

2) dla rejonu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, do dnia 3 maja 2016 r. włącznie,

5. Zgłoszeń kandydatów, o których mowa w ust. 4, dokonuje się w formie pisemnej z zachowaniem wymogów określonych w § 19 ust. 2 Uchwały, poprzez ich złożenie w biurze Rady Izby lub nadesłanie na adres: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Zielonej Górze, ul. ks. Piotra Skargi 10, 65-416 Zielona Góra.

6. Głosowania na zebraniach rejonowych wskazanych w ust. 1 przeprowadza się za pomocą urządzeń elektronicznych, zabezpieczonych przed możliwością nieuprawnionego wpływu na wynik głosowania.

§ 4.

1. Dla przeprowadzenia w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Zielonej Górze wyborów, z wyłączeniem wyborów, o których mowa w § 3 ust. 1, zwołuje się Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze na dzień 3 września 2016 r., na godz. 11.00, w Rydzynie (adres: Zamek SIMP, ul. Plac Zamkowy 1).*

2. Proponuje się następujący porządek zgromadzenia, o którym mowa w ust. 1:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Komisji Skrutacyjnej do wyboru Prezydium Zgromadzenia.

3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia oraz Sekretarza Zgromadzenia.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji: Skrutacyjnej, Mandatowej, Wniosków i Uchwał;

6. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków: rady, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego sądu dyscyplinarnego - Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze;

7. Wystąpienia kandydatów na Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze.

8. Wybór Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze.

9. Przeprowadzenie wyborów:

a) pozostałych członków Rady,

b) członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej,

c) członków Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego,

d) Rzecznika Dyscyplinarnego

e) delegatów na Krajowy Zjazd Radców Prawnych,

f) członka Krajowej Rady Radców Prawnych, o którym mowa w art. 59 ust. 1 Ustawy,

- Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze

10. Wolne wnioski.

11. Zakończenie obrad.

3. Ustala się termin zgłaszania kandydatów w wyborach, które zostaną przeprowadzone na zgromadzeniu, o którym mowa w ust. 1, do dnia 4 sierpnia 2016 r. włącznie.

4. Zgłoszeń kandydatów, o których mowa w ust. 3, dokonuje się w formie pisemnej z zachowaniem wymogów określonych w § 19 ust. 2 Uchwały, poprzez ich złożenie w biurze Rady Izby lub nadesłanie na adres: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Zielonej Górze, ul. ks. Piotra Skargi 10, 65-416 Zielona Góra.

5. Głosowania na zgromadzeniu, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza się za pomocą urządzeń elektronicznych, zabezpieczonych przed możliwością nieuprawnionego wpływu na wynik głosowania.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Dziekanowi Rady.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Rada Okręgowej Izby Radców prawnych w Zielonej Górze

 

* zmiana wynikająca z Uchwały Nr 78/IX/2016 z dnia 15 lipca 2016 r. RAdy OIRP w Zielonej Górze w sprawie zmiany uchwały Nr 665/IX/2016 RAdy OIRP w Zielonej Górze z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie przygotowania wyborów organów i na funkcje X kadencji.

 

TREŚĆ UCHWAŁY

TREŚĆ UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ