Winogrono

PODZIAŁ NA REJONY; LICZBA DELEGATÓW

Wyciąg z Protokołu z obrad Zgromadzenia Delegatów VII kadencji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze w dniu 22 maja 2010 r.,

(...)

Uchwała Nr 7/2010 Zgromadzenia Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze  z dnia 22 maja 2010 r.

w sprawie dokonania podziału terenu działania Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze na rejony

 

Na postawie art. 50 ust. 4 pkt. 6 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65) w związku z § 2 ust. 1 – 3, § 4 ust. 3 Uchwały Nr 1/95 V Krajowego Zjazdu Radców Prawnych w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organa samorządu (tekst jednolity - Uchwała Nr 336/VII/2009 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 kwietnia 2009r.) Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze uchwala, co następuje:

§ 1.

W celu przeprowadzenia zebrań rejonowych radców prawnych i dokonania wyboru delegatów na Zgromadzenie Delegatów dokonuje się podziału terenu działania Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze na rejony:

1) Rejon I - obejmujący radców prawnych zamieszkałych na obszarze powiatów: choszczeński, gorzowski, miasto Gorzów Wielkopolski, międzychodzki, międzyrzecki, myśliborski, słubicki, strzelecko-drezdenecki oraz sulęciński,

2) Rejon II - obejmujący radców prawnych zamieszkałych na obszarze powiatów: krośnieński, nowosolski, świebodziński, wolsztyński, zielonogórski, miasto Zielona Góra, żagański, żarski oraz wschowski

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(...)

Na oryginale właściwe podpisy:

Renata Kwiatkowska Sekretarz obrad (-)

Jowita Pilarska Przewodnicząca obrad (-)

_________________________________

 

Wyciąg z protokołu z obrad Zgromadzenia Delegatów IX kadencji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze w dniu 9 kwietnia 2016 r.

(…)

Uchwała Nr 6/2016 Zgromadzenia Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze z dnia 9 kwietnia 2016 r.

w sprawie: ustalenia liczby delegatów na Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze z poszczególnych rejonów

Na postawie art. 50 ust. 4 pkt. 6 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 233) w związku z § 14 ust. 2 oraz § 15 Uchwały Nr 10/2010 IX Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu (w brzmieniu uwzględniającym zmiany wprowadzone uchwałą Nr 6/2013 X Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 7 listopada 2013 r. oraz uchwałą Nr 2/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 21 listopada 2014 r.) Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się liczbę delegatów na Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze wybieranych przez zebrania rejonowe:

a) Rejonu I - wybiera się 1 delegata na każdą rozpoczętą liczbę 9 radców prawnych;

b) Rejonu II - wybiera się 1 delegata na każdą rozpoczętą liczbę 9 radców prawnych;

2. Za podstawę do ustalenia liczby delegatów wybieranych przez zebranie rejonowe, o której mowa w ust. 1, uznaje się liczbę wszystkich radców prawnych, których obejmuje dany Rejon, bez względu na ilość radców prawnych danego Rejonu obecnych na zebraniu rejonowym, wpisanych na listę radców prawnych na dzień 1 stycznia roku, w którym przeprowadza się wybory.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(...)

Na oryginale właściwe podpisy:

Sekretarz Zgromadzenia kol. Radosław Pietrzak (-)

Przewodnicząca Zgromadzenia kol. Roksana Skorecka (-)

_________________________________