Winogrono

KONKURS na najlepszą pracę magisterską

I Edycja Konkursu na najlepszą pracę magisterską

o tematyce związanej ze świadczeniem pomocy prawnej przez profesjonalnych pełnomocników

organizowana przez Okręgową Izbę Radców Prawnych z siedzibą w Zielonej Górze

 

 

Okręgowa Izba Radców Prawnych z siedzibą w Zielonej Górze ogłasza konkurs

i ustanawia nagrodę pod nazwą „Nagroda Okręgowej Izby Radców Prawnych z siedzibą w Zielonej Górze dla najlepszej pracy magisterskiej studentów prawa UZ”.

Nagroda będzie udzielana przez Kapitułę powołaną przez OIRP,

a w konkursie brać mogą udział prace magisterskie poruszające tematykę świadczenia pomocy prawnej przez profesjonalnych pełnomocników (w tym radców prawnych).

Prace magisterskie do konkursu może zgłaszać osobiście student lub absolwent kierunku prawo Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego lub promotor (recenzent) pracy magisterskiej albo koło naukowe Wydziału Prawa i Administracji UZ lub Komisja Egzaminacyjna (magisterska) - wszyscy za zgodą studenta.

Termin zgłaszania prac do dnia 30 września 2019 r. w siedzibie Biura OIRP ul. Piotra Skargi 10, 65-001 Zielona Góra.

Ze zgłoszeniem należy przedłożyć podpisany egzemplarz pracy magisterskiej;

ewentualnie ww. zgody oraz oświadczenie studenta, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z udziałem w konkursie.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15 grudnia 2019 r.

W przypadku zgłoszenia większej ilości prac (powyżej 10) organizator zastrzega dokonanie selekcji prac w celu wyboru 8 prac (prace nominowane do nagrody).

 

Nagroda wynosić będzie: I nagroda - 2.000,00 zł netto (słownie:dwa tysiące złotych 00/100), wyróżnienia (dwa) – po 1.000,00 zł netto (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).

Organizatora zastrzega sobie prawo nie dokonania wyboru prac magisterskiej.

 

 

Jowita Pilarska- Korczak - Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych

Koordynator konkursu ze strony OIRP: radca prawny Przemysław Sztejna