Winogrono

KOMUNIKAT PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN RADCOWSKI 2019

Zielona Góra, dnia 8 lutego 2019 r.

KOMUNIKAT PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN RADCOWSKI

Stosownie do treści § 10 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 116) informuję, iż zdający egzamin radcowski są uprawnieni do dokonania wyboru sposobu rozwiązywania zadań w formie odręcznej albo przy użyciu własnego sprzętu komputerowego.

Zdający nie później niż 21 dni, przed terminem egzaminu radcowskiego (termin upływa w dniu 5 marca 2019 r.) składa Przewodniczącemu Komisji Egzaminacyjnej lub jego Zastępcy pisemną informację o wyborze sposobu rozwiązywania zadań z egzaminu radcowskiego odręcznie albo przy użyciu własnego sprzętu komputerowego. W przypadku wyboru sposobu rozwiązywania zadań z egzaminu radcowskiego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego zdający składa także pisemne oświadczenie o akceptacji warunków związanych z użyciem tego sprzętu, zawierające deklarację, że znane są mu zagrożenia, o których mowa w ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego.

Druki oświadczeń (do pobrania) poniżej.

Niezłożenie tego oświadczenia oznacza wybór odręcznego sposobu rozwiązywania zadań z egzaminu radcowskiego.

Zdający ponosi ryzyko wynikające z użycia własnego sprzętu komputerowego i zainstalowanego na nim oprogramowania, wiążące się z brakiem możliwości rozwiązania zadań z egzaminu radcowskiego. W takim przypadku zdający może przystąpić do rozwiązywania zadania odręcznie, jednakże czas trwania danej części egzaminu radcowskiego nie zostaje przedłużony, co odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu radcowskiego. W przypadku wystąpienia w trakcie trwania egzaminu radcowskiego jakichkolwiek okoliczności uniemożliwiających korzystanie z własnego sprzętu komputerowego zdający sporządza pracę zawierającą rozwiązanie zadania odręcznie, jednakże czas trwania tej części egzaminu radcowskiego nie zostaje przedłużony. Fakt ten odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu radcowskiego. Zdający, rozwiązując zadanie przy użyciu własnego sprzętu komputerowego, w każdym momencie zdawania egzaminu radcowskiego może zrezygnować z tego sposobu rozwiązywania zadań i sporządzić pracę zawierającą rozwiązanie zadania odręcznie, jednakże czas trwania tej części egzaminu radcowskiego nie zostaje przedłużony. W takim przypadku Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej lub jego Zastępca informuje zdającego o możliwości i sposobie odbioru od zdającego dotychczas sporządzonej pracy zawierającej rozwiązanie zadania, jeśli została zapisana przez zdającego, w celu kontynuowania rozwiązania zadania odręcznie. Fakt ten odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu radcowskiego.

Zdający, który wybierze możliwość rozwiązywania zadań przy użyciu sprzętu komputerowego, winien sprzęt ten dostarczyć na egzamin we własnym zakresie. W przypadku wątpliwości zdającego czy sprzęt komputerowy, na którym zamierza rozwiązywać zadania podczas egzaminu spełnia wymagania techniczne (które zostały podane do wiadomości publicznej na stronie WWW Ministerstwa Sprawiedliwości w zakładce „Zawodowe Egzaminy Prawnicze / Aplikacja do zdawania egzaminów prawniczych” (TUTAJ), zdający winien - przed egzaminem i we własnym zakresie - skorzystać z pomocy informatyka. Tylko właściwie przygotowany i spełniający wymogi techniczne sprzęt komputerowy zapewni prawidłowe działanie Aplikacji do zdawania egzaminu. Przygotowanie sprzętu komputerowego - zgodnie z parametrami jest obowiązkiem osoby, która zadeklarowała taką formę rozwiązywania zadań.

Minimalne wymagania (minimalne, przetestowane wymagania komputera, przy których aplikacja pracuje prawidłowo; należy mieć na uwadze, że zainstalowane na komputerze zdającego i pracujące w tle inne aplikacje mogą spowolnić działanie aplikacji egzaminacyjnej, dlatego sugeruje się odinstalowanie zbędnych aplikacji na czas trwania egzaminu), które powinien spełniać komputer zdającego dla prawidłowego działania aplikacji do zdawania egzaminu prawniczego są następujące:

 • procesor Pentium 1 GHz lub jego odpowiednik;

 • 512 MB pamięci RAM (zalecane 1024MB);

 • system operacyjny (32/64-bit): Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7, Windows 8; Windows 8.1, Windows 10;

 • zainstalowany program Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (Microsoft.NET 3.5 SP1 jest domyślnie zintegrowany jako składnik systemu Windows 7. W przypadku nowszych systemów takich jak: Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 środowisko .NET instaluje się automatycznie podczas pierwszego uruchomienia aplikacji opartej o ww. środowisko.

 • 100 MB wolnego miejsca na dysku systemowym komputera;

 • wolny port USB;

 • konto użytkownika o prawach administratora lokalnego do komputera (aby sprawdzić czy zalogowany użytkownik posiada uprawnienia administratora lokalnego do komputera należy w linii poleceń wykonać komendę net user %username% i sprawdzić czy na wyświetlonej liście znajduje się następujący wpis „Członkostwa grup lokalnych *Administratorzy”.

 • odinstalowany program antywirusowy;

 • wyłączony wygaszacz ekranu;

 • opcja (schemat) zasilania ustawiona na funkcję „prezentacja” /„wysoka wydajność” (komputer powinien być skonfigurowany w taki sposób aby w przypadku bezczynności nie używał funkcji wstrzymywania systemu (tryb uśpienia) i wygaszacza ekranu.

 • zegar komputera ustawiony zgodnie z obowiązującą datą i czasem;

 • wyłączone aktualizacje automatyczne.

Uwagi:

 • Aplikacja nie może być uruchamiana na maszynach wirtualnych.

 • Na egzaminie dopuszczalne jest korzystanie z myszek i klawiatur przewodowych.

 • Ekrany dotykowe na czas egzaminu zostaną zablokowane przez aplikację.

 

Demonstracyjna wersja aplikacji do zdawania egzaminu radcowskiego zamieszczona została na stronie WWW Ministerstwa Sprawiedliwości w zakładce „Zawodowe Egzaminy Prawnicze – Aplikacja do zdawania egzaminów prawniczych” (TUTAJ).

W przypadku pytań technicznych dotyczących aplikacji, prosi się o kontakt: egzamin.prawniczy@ms.gov.pl

informacja o wyborze sposobu rozwiązywania zadań podczas egzaminu radcowskiego (druk do podrania TUTAJ)

oświadczenie o akceptacji waronkow zwiazanych z uzyciem wlasnego sprzetu komputerowego w trakcie egzaminu radcowskiego (druk do pobrania TUTAJ)

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej

(-)

SSO Bogumił Hoszowski