Winogrono

Karta ewidencyjna radcy prawnego

 

Uchwała Nr 114/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 13 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru karty ewidencyjnej.

Karta ewidencyjna - wzór.

 

Wyjaśnienie do karty ewidencyjnej

Ostatnie zmiany w przepisach regulujących wykonywanie naszego zawodu powodują pilną konieczność aktualizacji niektórych danych gromadzonych przez rady okręgowych izb radców prawnych. Posiadanie aktualnych informacji niezbędne jest radom do właściwego wykonywania swoich zadań i gwarantuje zrzeszonym w nich radcom prawnym uniknięcie negatywnych konsekwencji mogących wyniknąć z błędnych danych ewidencyjnych.

Konieczność aktualizacji danych związana jest m.in. z:

  • Przyznaniem radcom prawnym uprawnienia do świadczenia pomocy prawnej w charakterze obrońcy w postępowaniu karnym. Wywołuje to po stronie izb konieczność zgromadzenia określonych informacji, a konkretnie tych co do pozostawania przez poszczególnych radców prawnych w stosunku pracy. Mianowicie wyłącznie radcowie prawni niepozostający w stosunku pracy mogą w pełni korzystać z uprawnienia o którym mowa powyżej (nie dotyczy pracowników naukowych oraz naukowo - dydaktycznych). Istotne jest także, aby zainteresowane osoby wyraziły swoją gotowość do świadczenia pomocy prawnej w charakterze obrońcy z urzędu. Tylko aktualne informacje pozwolą bowiem na właściwe przygotowanie list obrońców, które zobowiązane będą sporządzać rady okręgowych izb radców prawnych.
  • Obowiązkiem prowadzenia przez rady aktualnej listy radców prawnych oraz publikowania jej w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawarte na tej liście informacje stanowić mają rzetelne źródło informacji dla wszystkich podmiotów (w tym sądów) zainteresowanych zweryfikowaniem uprawnień zawodowych osób wykonujących zawód radcy prawnego.
  • Nowelizacją ustawy o radcach prawnych, która wprowadziła do jej treści pojęcie adresu do doręczeń. Pisma wysyłane na ten adres w ramach postępowań prowadzonych na podstawie ustawy, wysyła się ze skutkiem doręczenia. Zważywszy na docierające z okręgowych izb radców prawnych sygnały co do pojawiających się trudności w kontaktach z niektórymi członkami samorządu, posiadanie deklaracji radcy prawnego co do takiego adresu gwarantuje sprawne przeprowadzenie wielu postępowań uregulowanych na gruncie ustawy o radcach prawnych. W szczególności, że postępowania te co do zasady wszczynane są na poziomie okręgowych izb radców prawnych.
  • Reorganizacją sposobu komunikacji samorządu radcowskiego z jego członkami. W związku z przyjęciem nowego modelu kolportażu wydawnictw samorządowych, aktualizując swoje dane, radcowie prawni mają wybór co do formy ich otrzymywania, tj. w wersji papierowej bądź elektronicznej.

Gromadzenie i posiadanie przez rady okręgowych izb radców prawnych aktualnych informacji jest ich obowiązkiem. Nadto o tyle istotnym, że w konsekwencji przykładowo przełoży się na dopuszczenie do udziału w sprawie przed sądem tylko osób posiadających na daną chwilę prawo do wykonywania zawodu radcy prawnego i analogicznie nie doprowadzi do sytuacji, w której sąd odmawia dopuszczenia do udziału w sprawie radcy prawnego, który takie prawo posiada.

Na potrzeby powyższego procesu aktualizacji danych o których mowa powyżej, uchwałą Nr 114/IX/2014 z dnia 13 grudnia 2014 r., Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych określiło wzór karty ewidencyjnej, która zastąpiła funkcjonującą dotychczas kartę danych osobowych.

Krajowa Rada Radców Pawnych