Winogrono

INFORMACJA O WYMOGACH DOTYCZĄCYCH WNIOSKU O WPIS NA LISTĘ RADCÓW PRAWNYCH

Do wniosku o wpis na listę radców prawnych osoba ubiegająca się o wpis obowiązana jest dołączyć dokumenty, o których mowa w art. 24 ust. 2a ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jednolity z 2010 r., Nr 10, poz. 65 ze zmianami), oraz:

1) karta danych osobowych (wzór okreslony uchwałą Nr 278/VIII/2012 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie karty danych osobowych);

2) życiorys zawierający opis przebiegu pracy zawodowej;

3) oryginał dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej lub odpis dyplomu uwierzytelniony przez uczelnię lub notariusza;

4) dokument potwierdzający złożenie egzaminu radcowskiego, adwokackiego, sędziowskiego, prokuratorskiego lub notarialnego;

5) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

6) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

7) oświadczenie o miejscu zamieszkania uzasadniającym właściwość miejscową okręgowej izby radców prawnych;

8) oświadczenie zawierające informację czy i w jakich okręgowych izbach radców prawnych wnioskodawca składał uprzednio wniosek o wpis na listę radców prawnych i o rozstrzygnięciach zapadłych w postępowaniach o wpis;

9) oświadczenie o zakończonych lub toczących się przeciwko wnioskodawcy postępowaniach karnych lub dyscyplinarnych;

10) dokument potwierdzający posiadanie stopnia lub tytułu uprawniającego do wpisu na listę radców prawnych w przypadku osób, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o radcach prawnych;

11) opinię okręgowej rady adwokackiej lub rady izby notarialnej, jeżeli wnioskodawca jest członkiem samorządu adwokackiego lub notarialnego;

12) dwa zdjęcia;

Zgodnie z Uchwałą Nr 144/VII/2010 KRRP z dnia 17 września 2010 r. w sprawie wysokości opłat związanych z wpisem na listę radców prawnych, listę aplikantów radcowskich i listę prawników zagranicznych wysokość opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wynosi 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wysokość opłaty manipulacyjnej związanej z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawnych wynosi: 1) 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę, gdy z wnioskiem występuje osoba, o której mowa w art. 24 ust. 1 ustawy o radcach prawnych; 2) 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, gdy z wnioskiem występuje osoba, o której mowa w art. 25 ustawy o radcach prawnych. Opłaty zaokrągla się do pełnych złotych. Opłaty o których mowa powyżej uiszcza się na rzecz właściwej okręgowej izby radców prawnych. Dowód uiszczenia opłat wnioskodawca dołącza do wniosku o wpis. Opłata za decyzję w sprawie wpisu na listę podlega zwrotowi, w przypadku umorzenia postępowania w sprawie wpisu.

Jeżeli wniosek nie czyni zadość wymogom określonym w ustawie o radcach prawnych lub w uchwale Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich (tekst jednolity - Uchwała Nr 272/VIII/2012 Prezydium KRRP z dnia 6 grudnia 2012 r.) Dziekan wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia lub poprawienia wniosku w terminie 7 dni, pouczając go o skutkach prawnych nieuzupełnienia lub niepoprawienia wniosku. W przypadku nieuzupełnienia lub niepoprawienia wniosku w terminie, o którym mowa powyżej, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

Wniosek o wpis na listę radców prawnych składa się na piśmie do dziekana rady okręgowej izby radców prawnych właściwej ze względu na miejsce odbywania aplikacji radcowskiej, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 25 ust. 1 i 2 ustawy o radcach prawnych - do dziekana rady okręgowej izby radców pranych właścowej ze względu na miejsce zamieszkanai tej osoby.