Winogrono

INFORMACJA O WYMOGACH DOTYCZĄCYCH WNIOSKU O WPIS NA LISTĘ APLIKANTÓW RADCOWSKICH

Aplikantem radcowskim może być osoba, która spełnia warunki określone w art. 24 ust. 1 pkt 1 i 3-5 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 10, poz. 65 ze zmianami) i uzyskała pozytywną ocenę z egzaminu wstępnego.

Wpis na listę aplikantów radcowskich następuje na podstawie uchwały rady okręgowej izby radców prawnych właściwej ze względu na miejsce złożenia zgłoszenia, o ktrym mowa w art. 33(3) ust. 2 ustawy o radcach prawnych. Uzyskanie przez kandydata pozytywnego wyniku z egzaminu wstępnego uprawnia go do złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich w ciągu 2 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu wstępnego.

Dokumenty niezbędne do uzyskania wpisu na listę aplikantów:

1) wniosek o wpis na listę aplikantów radcowskich;

2) dokument potwierdzający wykształcenie prawnicze:

a) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej, lub;

b) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem - w przypadku osób, które ukończyły wyższe studia prawnicze na uczelni działającej w systemie szkolnictwa wyższego państwa członkowskiego UE, państwa członkowskiego OECD lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub wyższe studia prawnicze prowadzone wspólnie przez uczelnie działające w systemach szkolnictwa wyższego państw członkowskich UE, państw członkowskich OECD lub państwa członkowskich EFTA - stron umowy o Europejskim Obszarze gospodarczym, lub

c) dokument potwierdzający, że dyplom ukończenia studiów wyższych uzyskany za granicą jest uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi na podstawie umowy międzynarodowej określającej równoważność, a w przypadku braku takiej umowy dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu;

3) aktualna informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed jej złożeniem);

4) oświadczenie wnioskodawcy o korzystaniu przez niego w pełni z praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

Wniosek o wpis na listę aplikantów radcowskich składa się na piśmie do dziekana rady okręgowej izby radców prawych.

Zgodnie z Uchwałą Nr 144/VII/2010 KRRP z dnia 17 września 2010 r. w sprawie wysokości opłat związanych z wpisem na listę radców prawnych, listę aplikantów radcowskich i listę prawników zagranicznych wysokość opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę aplikantów radcowskich wynosi 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Opłaty zaokrągla się do pełnych złotych. Opłaty o których mowa powyżej uiszcza się na rzecz właściwej okręgowej izby radców prawnych. Dowód uiszczenia opłat wnioskodawca dołącza do wniosku o wpis. Opłata za decyzję w sprawie wpisu na listę podlega zwrotowi, w przypadku umorzenia postępowania w sprawie wpisu.

Jeżeli wniosek nie czyni zadość wymogom określonym w ustawie o radcach prawnych lub w uchwale Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich (tekst jednolity - Uchwała Nr 272/VIII/2012 Prezydium KRRP z dnia 6 grudnia 2012 r.) Dziekan wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia lub poprawienia wniosku w terminie 7 dni, pouczając go o skutkach prawnych nieuzupełnienia lub niepoprawienia wniosku. W przypadku nieuzupełnienia lub niepoprawienia wniosku w terminie, o którym mowa powyżej, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.