Winogrono

SZLACHETNA PACZKA 2019

Drodzy radcowie prawni, aplikanci radcowscy. Ludzie Dobrego Serca !


Okręgowa Izba Radców Prawnych w Zielonej Górze ponownie włącza się do akcji Szlachetna Paczka !!!

W ramach wsparcia chcielibyśmy udzielić pomocy Pani Katarzynie, która samotnie wychowuje syna Mateusza. Poniżej przedstawiamy historię rodziny oraz potrzebne rzeczy.
 
HISTORIA RODZINY.
Pani Katarzyna wiodła normalne życie. Pojawiła się miłość, dziecko, lecz szczęście nie trwało długo. Musiała podjąć trudną decyzję, żyć z narkomanem czy odejść. Została sama z 8 miesięcznym synem, bez pracy, zawodu, pieniędzy i wsparcia. Nie poddała się, podejmowała się każdej pracy, aby utrzymać siebie i syna. W tej chwili Mateusz ma już dziesięć lat, a pani Katarzyna ma stałą pracę. Pracuje jako pomoc kuchenna i dodatkowo uczy się gotowania. Kobieta cierpi na dysplazję stawowo-mięśniową, choroba ta powoduje trudności w poruszaniu się i wykonywaniu codziennych czynności. Na dochód rodziny składa się wypłata pani Katarzyny, alimenty oraz wsparcie w programie "Rodzina 500+", w sumie 2634 złote. Po opłaceniu wszystkich zobowiązań zostaje im na życie 440 złotych na osobę. Pani Katarzyna to pracowita kobieta, która mimo przeciwności losu oraz choroby, podjęła pracę, wychowuje syna, stara zapewnić mu jak najlepsze warunki bytowe. Jest wdzięczna, że są razem, mieszkają w spokojnym domu, że mimo trudności dają radę. Mateusz to pasjonat informatyki i robotyki, po cichu marzy o robocie zdalnie sterowanym. Ma stary komputer, ale nie prosi o nowy, cieszy się z tego, co ma. Pani Katarzyna marzy o kursie kucharza, uwielbia gotowanie oraz wspólne spacery z synem.
 
NIEZBĘDNE SPRZĘTY I ARTYKUŁY - trzy kluczowe potrzeby Rodziny:
 
1. KUCHENKA Z PIEKARNIKIEM WOLNOSTOJĄCA - Pani Katarzynie zepsuła się kuchenka, nie ma na czym gotować. Dodatkowo uczy się na kucharza, żeby podnieść kwalifikacje zawodowe, więc kuchenka jest jedyną i kluczową potrzebą rodziny.
2. ŻYWNOŚĆ - Odciąży rodzinny budżet, pozwoli zaoszczędzić i przeżyć spokojne Święta: żywność trwała, cukier, olej, ryż, dżem, kasza, makaron, mąka
3. KSIĄŻKI KUCHARSKIE - Pani Katarzyna lubi gotować, chce pogłębiać swoją wiedzę, żeby zostać kucharzem.
 
SZCZEGÓLNE UPOMINKI:
Katarzyna: Książki kucharskie, gadżety do kuchni pomocne w doskonaleniu się w gotowaniu.
Mateusz: Mateusz interesuje się robotyką, ucieszy go wszystko co jest z tym związane.
 
OIRP Zielona Góra w ramach niniejszej akcji będzie także zbierała wpłaty na konto bankowe, a kwota z nich uzyskana zostanie przekazana na zakup niezbędnych sprzętów i artykułów. Podajemy nasz numer rachunku bankowego – prosimy o wpłaty z dopiskiem „Szlachetna Paczka”:
ING Bank Śląski: 92 10501911 1000 0022 5758 2029.
 
BARDZO WAŻNE!!!
Przed planowanym zakupem określonego sprzętu bardzo prosimy o kontakt z Naszą Izbą, celem uzyskania informacji, jaki jest aktualny stan zbiorki.
 
ZACHĘCAMY DO POMOCY – WSPÓŁNIE MOŻEMY ODMIENIĆ ŻYCIE RODZINY !!!"


LISTOPAD

ZAPROSZENIE NA SEMINARIUM

Zielona Góra, 8.11.2019 r.

Szanowni Państwo,

Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego zaprasza do wzięcia udziału w Seminarium pt. „Praktyczne i teoretyczne problemy procesowego prawa karnego skarbowego z perspektywy XX lat obowiązywania Kodeksu karnego skarbowego”, które odbędzie się dnia 4 grudnia 2019 r.

Seminarium ma stanowić forum dyskusji nad modelem postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe oraz potrzebą jego reformy. Okazją dla podjęcia takiej dyskusji stanowi upływ 20-lat od uchwalenia ustawy Kodeks karny skarbowy.

Zaproszenie do udziału w Seminarium w charakterze prelegentów przyjęli znakomici znawcy tematyki prawa karnego skarbowego m.in. prof. UJ dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UŚ dr hab. Jarosław Zagrodnik, dr Tomasz Razowski, a moderatorem dyskusji będzie prof. dr hab. SSN w st. sp. Tomasz Grzegorczyk.

W referatach stanowiących wprowadzenie do dyskusji poruszone zostaną kwestie dotyczące m.in: modelu postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe; funkcji egzekucyjnej procesowego prawa karnego skarbowego, dualizmu organów postępowania; statusu procesowego szczególnych stron i uczestników tego postępowania.

Wyrażamy nadzieję, że spotkanie i możliwość wymiany poglądów podczas dyskusji będą ciekawym doświadczeniem owocującym zarówno w obszarze badań naukowych, jak i w praktyce stosowania prawa. Dlatego nasze zaproszenie kierujemy także do praktyków – sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, asesorów i aplikantów a także do doradców podatkowych, pracowników służb skarbowych i mundurowych.

Seminarium odbędzie się w siedzibie Wydziału Prawa i Administracji w Zielonej Górze, przy pl. Słowiańskim 9 w sali nr 104 (I piętro).

Rejestracja uczestnictwa w Seminarium odbywa się poprzez wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego na adres e-mail: o.wlodkowski@wpa.uz.zgora.pl, zawierającego: imię i nazwisko, wskazanie stopnia/ tytułu naukowego, nazwę jednostki reprezentowanej przez Zgłaszającego się.

Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje pierwszeństwo zgłoszenia. Warunkiem uczestnictwa w Seminarium jest potwierdzenie zgłoszenia rejestracyjnego przez organizatorów.

Termin rejestracji upływa w dniu 2 grudnia 2019 r.

Organizatorzy nie pokrywają kosztów przejazdu uczestników Seminarium, kosztów ich zakwaterowania oraz wyżywienia.

Udział w Seminarium jest bezpłatny.

PROGRAM SEMINATIUM do pobrania tutaj


PAŹDZIERNIK

KOMUNIKAT DZIEKANA RADY OKREGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ZIELONEJ GÓRZE

Działając na podstawie par. 2 pkt 1 Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy stanowiącego załącznik do Uchwały KRRP Nr 97/IX/2015 z dnia 11 września 2015 r. (ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr 100/X/2018 KRRP z dnia 22 września 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy) zapraszam radców prawnych deklarujących chęć udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w trybie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej aby do dnia 31 października 2019 r. złożyły Dziekanowi tutejszej Rady (na adres OIRP w Zielonej Górze, ul. ks. Piotra Skargi 10, 65-416 Zielona Góra) deklarację wg załączonego wzoru.

Dziekan Rady OIRP w Zielonej Górze 

Jowita Pilarska-Korczak

deklaracja udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej (tutaj)

ogólne informacje o nieodpłatnej pomocy prawnej


AKTUALIZACJA PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDÓW POWSZECHNYCH

W czwartek, 31 października 2019 r. zintegrowany zostanie system Portalu Informacyjnego z systemem RPA – „Radcowie Prawni i Adwokaci” – umożliwiającym wymianę danych pomiędzy sądami powszechnymi a samorządami zawodowymi oraz weryfikację aktualności uprawnień pełnomocników zawodowych.

W wyniku integracji, konta pełnomocników zawodowych, których status w systemie RPA oznaczony został jako „nieaktywny” podlegać będą automatycznemu zablokowaniu.

Zwracamy uwagę, że statusem „nieaktywny” oznaczeni zostali radcowie prawni nieposiadający aktualnych uprawnień do wykonywania zawodu, co jednoznacznie pozbawia ich możliwości posiadania konta pełnomocnika zawodowego w Portalu Informacyjnym.

Z uwagi na wystąpienie możliwych błędów oraz istotny ich wpływ na korzystanie przez pełnomocników zawodowych z Portalu Informacyjnego, informujemy, że Sąd Apelacyjny we Wrocławiu uruchomił aplikację internetową „Weryfikator”, w której każdy radca prawny może dokonać weryfikacji prawidłowości odnotowania uprawnień w systemie RPA oraz dostrzec ewentualne rozbieżności pomiędzy faktycznie posiadanym statusem, a statusem oznaczonym w systemie.

 


WPIS NA LISTĘ APLIKANTÓW RADCOWSKICH

 

Osoby, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu wstępnego na aplikację radcowską, które chciałyby rozpocząć aplikację radcowską w styczniu 2019 r., powinny wniosek o wpis na listę aplikantów radcowskich złożyć do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze do dnia 18 października 2019 r.

Wniosek o wpis na listę aplikantów można złożyć osobiście w siedzibie OIRP w Zielonej Górze albo wysłać go pocztą na adres: ul. ks. Piotra Skargi 10, 65-416 Zielona Góra (decyduje data nadania).

Do wniosku należy dołączyć:

 • informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku,

 • oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

 • oświadczenie o zakończonych lub toczących się postępowaniach karnych lub dyscyplinarnych,

 • dowód uiszczenia opłaty wpisowej w wysokości 225,00 zł (podstawa prawna: Uchwała Nr 144/VII/2010 KRRP dnia 17 września 2010 r. w sprawie wysokości opłat związanych z wpisem na listę radców prawnych, listę aplikantów radcowskich i listę prawników zagranicznych).

Opłatę wpisową należy wnieść na rachunek bankowy OIRP w Zielonej Górze nr ING BANK ŚLĄSKI 92 1050 1911 1000 0022 5758 2029 lub PKO BP 50 1020 5402 0000 0902 0232 0802, z dopiskiem: „opłata wpisowa” oraz podaniem imienia, nazwiska – w terminie do dnia 18 października 2019 r.

Osoby, które do zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację dołączyły zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego albo kserokopię dyplomu, obowiązane są wraz z wnioskiem o wpis na listę aplikantów dostarczyć:

1) oryginał dyplomu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo

2) urzędowy odpis tego dyplomu, albo

3) poświadczoną notarialnie kopię oryginału lub urzędowego odpisu tego dyplomu.

OIRP w Zielonej Górze


WRZESIEŃ

DWUMIESIĘCZNIK "RADCA PRAWNY" I KWARTALNIK "RADCA PRAWNY. ZESZYTY NAUKOWE".

Przypominamy, że dwumiesięcznik "Radca prawny" i kwartalnik "Radca prawny. Zeszyty Naukowe" są deostępne bezpłatnie online sna stronie www.kirp.pl, w zakładce Wydawnictwa. Ponadto artykuły z dwumiesięcznika można znaleść na stronie internetowej www.radcaprawny.media, a zkwartalnika na stronie www.kwartalnikradcaprawny.pl

Dwumiesięcznik „Radca Prawny” ukazuje się także w wersji papierowej. Prenumerata wydań papierowych jest płatna ­– opłata roczna wynosi 35 zł.

Dla prenumeratorów, którzy chcą otrzymywać również drugie czasopismo wydawane przez Krajową Izbę Radców Prawnych – kwartalnik „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe” ­– opłata roczna za oba tytuły wynosi 60 zł.

Aby otrzymywać prenumeratę, należy dokonać wpłaty na konto KRRP. Dane do przelewu: Krajowa Izba Radców Prawnych, 00-540 Warszawa, Al. Ujazdowskie 41/2; Numer konta: 23 1140 1010 0000 5370 2300 1003

W tytule przelewu należy wpisać:

– imię i nazwisko adresata/nazwę i numer NIP kancelarii (dane do faktury),
– tytuł wybranego czasopisma,
– adres do wysyłki (jeśli jest inny niż w przelewie).

Potwierdzenie przelewu należy wysłać na adres mailowy redakcji: radca.prawny@kirp.pl


Biała lista podatników VAT

 

Przypominamy, że od 1 września 2019 r. należy weryfikować, czy rachunek, na który dokonuje się płatności, należy do czynnego podatnika VAT i znajduje się na wykazie podatników VAT (tzw. białej liście) udostępnionej na stronie https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Krajowej Izby Radców Prawnych pod linkiem: http://kirp.pl/biala-lista-podatnikow-vat/, a także na profilu FB Krajowej Izby.


 

 


Zaproszenie na szkolenie

Kancelaria Radcy Prawnego Marek Myśliwiec we współpracy z Polskim Towarzystwem Profesjologicznym w Zielonej Górze oraz Uniwersytetem Zielonogórskim Katedrą Prawa Cywilnego Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego serdecznie zaprasza na szkolenie nt „Nowelizacja przepisów kodeksu postępowania cywilnego w świetle ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469) - wybrane zagadnienia”

Termin i miejsce szkolenia: 23.10.2019 r. Hotel Qubus w Zielonej Górze, ul. Ceglana 14A.

Wykładowca: dr Magdalena Skibińska.
 

szczegóły szkolenia

 

 


ZAPROSZENIE NA "I MIĘDZYNARODOWE FORUM KANCELARII PRAWNYCH"

Rada OIRP we Wrocławiu wraz z Komisją ds. współpracy z zagranicą zaprasza do udziału w I Międzynarodowym Forum Kancelarii Prawnych, które odbędzie się w dniu 20 września 2019 roku, w hotelu Mercure Wrocław Centrum. Podczas Forum wystąpią w roli prelegentów praktycy z Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Belgii, Hiszpanii i Włoch (program w załączeniu). Swoją obecność na konferencji potwierdzili też przedstawiciele organizacji międzynarodowych. Tematy przewodnie Forum to wyzwania w zakresie sporządzania i wykładni międzynarodowych umów handlowych, spory transgraniczne, marketing usług prawnych i pozyskiwanie klientów z zagranicznych. Nie zabraknie także tematów związanych z nowymi technologiami, a zwłaszcza będzie mowa o takich rozwiązaniach technologicznych, które sprawdzą się zarówno w jednoosobowej, jak i dużej, sieciowej kancelarii. Przygotowaliśmy dla Państwa także kilka wyjątkowych warsztatów (każdy uczestnik wybiera jeden temat i wpisuje w deklaracji 1, 2 lub 3), w których udział umożliwi zdobycie konkretnych umiejętności z zakresu międzynarodowego prawa rodzinnego, międzynarodowej ochrony prawa do marki przedsiębiorstwa, reprezentacji przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka czy zagadnień z zakresu Compliance w międzynarodowych koncernach.Językiem konferencji są język polski i angielski. Większość dyskusji panelowych i warsztatów odbędzie się w języku polskim. Zapraszamy do zapoznania się z programem i zgłaszania się na konferencję. Ilość miejsc ograniczona. Za udział w konferencji przysługuje 5 pkt szkoleniowych i 4 punkty szkoleniowe za udział w warsztatach.
Opłata za udział w konferencji wynosi 150 zł brutto dla radców i 75 zł brutto dla aplikantów radcowskich, 
250 zł + 23% VAT dla osób spoza samorządu
Opłata za udział (fakultatywny) w uroczystej kolacji wynosi 150 zł
płatne przelewem na konto
: 02 1020 5226 0000 6102 0591 0106. W tytule przelewu należy wpisać „Konferencja Forum Kancelarii Prawnych” .
Rejestracja na konferencję odbywa się przez stronę OIRP we Wrocławiu https://oirp.wroclaw.pl/aktualnosci/962


LAWYEREX - program wymiany prawników

Poniże zamieszczamy (do pobrania) zaproszenie do organizacji stażu w Polsce dla prawnika z zagranicy w ramach programu międzynarodowej wymiany prawników LAWYEREX kierowane przez r.pr. Dariusza Gibasiewicza – koordynatora programów międzynarodowych Komisji Zagranicznej Krajowej Rady Radców Prawnych.

Szczegółowe informacje w załączniku.


IV FORUM MŁODYCH RADCÓW PRAWNYCH - KONKURS

Komisja Wspierania Rozwoju Zawodowego KRRP ma przyjemność zaprosić do udziału w konkursie na najciekawszy projekt w zakresie wspierania rozwoju zawodowego radców prawnych.

Należy sporządzić krótki (1-3 stronnicowy) opis inicjatywy, jaka powinna zostać zrealizowana przez samorząd dla wsparcia swoich członków, ze wskazaniem celu projektu i spodziewanych korzyści dla radców prawnych.

Najlepszy projekt zostanie zgłoszony do budżetu Komisji Wspierania Rozwoju Zawodowego i zrealizowany w 2020 roku.

Do konkursu mogą przystąpić radcy prawni, którzy nie ukończyli 35. roku życia i zostali wpisani na listę oraz wykonują zawód nie dłużej niż 4 lata.

Na najlepsze projekty czekają wyróżnienia w postaci zaproszenia do bezpłatnego uczestniczenia w Forum Młodych Radców Prawnych, które odbędzie się w dniach 11-13 października we Wrocławiu.

Zgłoszenia, zawierające informację o numerze wpisu, dacie wpisania na listę radców prawnych oraz rozpoczęcia wykonywania zawodu, należy przesyłać do dnia 16 września br., pocztą elektroniczną na adres jankowski@kirp.pl.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 20 września br.

W razie pytań w sprawie konkursu lub Forum Młodych Radców Prawnych zapraszamy do kontaktu mailowego na adres jankowski@kirp.pl.

Życzymy inspiracji i czekamy na Państwa projekty.

 


Praktyczne zestawienie najważniejszych zmian procedury cywilnej

Ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1469) dokonano wielu istotnych zmian w procedurze cywilnej. Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji działający przy Krajowej Radzie Radców Prawnych przygotował opracowanie adresowane do praktyków (zawodowych pełnomocników i aplikantów), które ma na celu ułatwienie zapoznania się z najważniejszymi zmianami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Celem nowelizacji było wprowadzenie kompleksowej reformy postępowania w sprawach cywilnych bazującej na usprawnieniu, uproszczeniu i przyspieszeniu rozpoznawania spraw przed sądami powszechnymi.
W przygotowanym przez OBSiL opracowaniu zmiany sklasyfikowane zostały w dziewięciu grupach, tj. przygotowanie sprawy do rozpoznania, przeciwdziałanie nadużyciu prawa procesowego, dowody, uzasadnianie wyroków i postępowanie odwoławcze, postępowanie w sprawach gospodarczych, inne postępowania odrębne, ogólne usprawnienie postępowania, koszty sądowe oraz przepisy wprowadzające i przejściowe.
Niniejsze zestawienie zmian wprowadzonych do ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 1360 ze zm.) przywołaną nowelizacją nie wyczerpuje całości materii. Przygotowane kompendium stanowi jedynie praktyczne omówienie wybranych zmian w procedurze cywilnej z punktu widzenia prawnika – praktyka.
Autorami niniejszego opracowania są: r.pr. dr Anna Zalesińska oraz aplikant radcowski Katarzyna Klimas.

W załączeniu poniżej publikujemy opracowanie Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji.

Załączniki do pobrania


„Podręcznik sprawiedliwego procesu” – nowe wydawnictwo Amnesty International

Stowarzyszenie Amnesty International przygotowało polską wersję „Podręcznika sprawiedliwego procesu” – praktycznego przewodnika po międzynarodowych i regionalnych standardach sprawiedliwego procesu. Publikację można pobrać nieodpłatnie na stronie organizacji.

Podręcznik dotyczy praw w postępowaniu przygotowawczym, sądowym i odwoławczym. Wyjaśnia w jaki sposób prawa człowieka dotyczące sprawiedliwego procesu zostały zinterpretowane przez trybunały międzynarodowe i organy ochrony praw człowieka. Zawiera bezpośrednie linki do obowiązujących instrumentów prawa międzynarodowego i do poszczególnych orzeczeń czy decyzji trybunałów i organów międzynarodowych.

Publikacja dostępna jest w formie elektronicznej pod adresem https://amnesty.org.pl/podrecznik-sprawiedliwego-procesu/.


SIERPIEŃ

KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ

KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ

I Edycja Konkursu na najlepszą pracę magisterską o tematyce związanej ze świadczeniem pomocy prawnej przez profesjonalnych pełnomocników organizowana przez Okręgową Izbę Radców Prawnych z siedzibą w Zielonej Górze.

Tematyka prac: Konkurs jest adresowany do studentów prawa Uniwersytetu Zielonogórskiego. Tematyka prac magisterskich ma być związana ze świadczeniem pomocy prawnej przez profesjonalnych pełnomocników, a tematyka konkursu jest rozumiana szeroko. Prace mogą dotyczyć zarówno spraw ustrojowych radców prawnych, jak i doradców podatkowych lub adwokatów ale również metodyki pracy i ich udziału jako pełnomocników oraz obrońców w procesie cywilnym, karnym, administracyjnym, sądowo-administracyjnym. W szczególności tematyka pracy może obejmować problematykę instytucji prawnych, postępowań przygotowawczych i sądowych funkcjonujących w tych procederach, jak również sporządzanie pism procesowych, w tym środków zaskarżenia.

Okręgowa Izba Radców Prawnych z siedzibą w Zielonej Górze ogłasza konkurs i ustanawia nagrodę pod nazwą „Nagroda Okręgowej Izby Radców Prawnych z siedzibą w Zielonej Górze dla najlepszej pracy magisterskiej studentów prawa UZ”.

Nagroda będzie udzielana przez Kapitułę powołaną przez OIRP, a w konkursie brać mogą udział prace magisterskie poruszające tematykę świadczenia pomocy prawnej przez profesjonalnych pełnomocników (w tym radców prawnych).

Prace magisterskie do konkursu może zgłaszać osobiście student lub absolwent kierunku prawo Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego lub promotor (recenzent) pracy magisterskiej albo koło naukowe Wydziału Prawa i Administracji UZ lub Komisja Egzaminacyjna (magisterska) - wszyscy za zgodą studenta.

Termin zgłaszania prac do dnia 30 września 2019 r. w siedzibie Biura OIRP ul. Piotra Skargi 10, 65-001 Zielona Góra.

Ze zgłoszeniem należy przedłożyć podpisany egzemplarz pracy magisterskiej, ewentualnie ww. zgody oraz oświadczenie studenta, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z udziałem w konkursie.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15 grudnia 2019 r.

W przypadku zgłoszenia większej ilości prac (powyżej 10) organizator zastrzega dokonanie selekcji prac w celu wyboru 8 prac (prace nominowane do nagrody).

Nagroda wynosić będzie: I nagroda - 2.000,00 zł netto (słownie:dwa tysiące złotych 00/100), wyróżnienia (dwa) – po 1.000,00 zł netto (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).

Organizator zastrzega sobie prawo nie dokonania wyboru pracy magisterskiej.

Jowita Pilarska- Korczak - Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze

Koordynator konkursu ze strony OIRP: radca prawny Przemysław Sztejna.


KOMUNIKAT DZIEKANA OIRP W ZIELONEJ GÓRZE

Działając na podstawie par. 2 pkt 1 Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy stanowiącego załącznik do Uchwały KRRP Nr 97/IX/2015 z dnia 11 września 2015 r. (ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr 100/X/2018 KRRP z dnia 22 września 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy) zapraszam radców prawnych deklarujących chęć udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w trybie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej w n/w powiecie aby do dnia 19 sierpnia 2019 r. /t.j. Dz. U. z 2019 poz. 294/ - decyduje data wpływu do biura Izby - złożyły Dziekanowi tutejszej Rady deklarację wg załączonego wzoru.

POWIAT MYŚLIBORSKI pkt w Barlinku, każdy poniedziałek tygodnia - 1 radca prawny

Dziekan Rady OIRP w Zielonej Górze 

Jowita Pilarska-Korczak

deklaracja udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej (tutaj)

ogólne informacje o nieodpłatnej pomocy prawnej (tutaj)


LIPIEC

WYCIECZKA DO DREZNA

Serdecznie zapraszamy radców prawnych seniorów, członków Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze, na wycieczkę do DREZNA na światową wystawę dzieł Rembrandta.

Wycieczka odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2019 r.

Harmonogram wycieczki:

godz. 7.00  wyjazd z parkingu ul. Przy Gazowni (Zielona Góra);

od godz. 11.00- zwiedzanie Drezna m.in.Zwinger, Opera Sempra, Tarasy Bruhla, Albertinum, Katedra katolicka, poczet królów, katedra Frauenkirche, stare miasto, słynny most Augusta Mocnego i pomnik "Złotego Jeźdźca" Zamek Rezydencyjny – wystawa „Ślad Rembrandta”.        W 350 rocznicę śmierci artysty zgromadzono 100 prac (rysunków, grafik i szkiców ) ze wszystkich okresów twórczych. Pokazywane dzieła pochodzą z Luwru, Rijksmuseum w Amsterdamie,a także z Londynu, Berlina, Frankfurtu, Monachium;   

godz. 17.30-21.00 przejazd do Zielonej Góry
 
cena: 50,00 zł + 5,5 Euro - dla radców prawnych seniorów członków OIRP w Zielonej Górze, dla pozostałych osób: 110,00 zł + 5,50 Euro

Cena obejmuje: przejazd autokarem, ubezpieczenie KL i NNW, pilota - przewodnika, bilety wstępu.
 

Szczegółowe informacje i zapisy: kol. Jadwiga Grzemska, tel. 601 084 976. 

Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze.

 


XXIV Wrocławski Turniej Tenisa Prawników Temida 2019

Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu

Adwokackie Towarzystwo Sportowe Wrocław

Okręgowa Rada Adwokacka we Wrocławiu

Izba Notarialna we Wrocławiu

Izba Komornicza we Wrocławiu
serdecznie zapraszają:

sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników,
referendarzy oraz asesorów i aplikantów powyższych profesji, z terenu Dolnego Śląska oraz wszystkich naszych przyjaciół z innych regionów Polski na Turniej Tenisowy, który odbędzie się w dniach 6-8 września 2019 r. na kortach “Olimpijski Club” we Wrocławiu, przy ulicy Paderewskiego 35 (Stadion Olimpijski)

Uroczyste otwarcie Turnieju w dniu 6 września 2019 r. o godz. 9:30

Turniej będzie rozgrywany w następujących kategoriach: masters, turniej mężczyzn (do 50 i powyżej 50 lat), turniej kobiet, debel, turniej rodzinno-mixtowy

Program Turnieju:

5 września 2019 r. – losowanie pierwszej rundy gier singlowych

6 września 2019 r - otwarcie turnieju

10.00 - 19.00 Gry eliminacyjne w poszczególnych kategoriach

7 września 2019 r.

9.00 -  19.00 Dalszy ciąg gier eliminacyjnych w poszczególnych kategoriach, ewentualnie gry półfinałowe

20.00. - Bankiet dla sponsorów, uczestników i kibiców

8 września 2019 r.

11.00 - 15.00 Gry półfinałowe i finałowe

Rejestracja na to wydarzenie odbywać się będzie mailowo na adres: monichimowski@oirp.wroclaw.pl. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 04.09.2019 r.

Koszt udziału w Turnieju; 50 zł dla aplikantów i 250 zł dla pozostałych uczestników.

Wpłat można dokonywać na rachunek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu nr 09 1020 5226 0000 6802 0591 0122. W tytule przelewu (imię i nazwisko – TEMIDA 2019)

Uprzejmie informujemy, że warunkiem wzięcia udziału w TEMIDZIE 2019 jest zapoznanie się z Klauzulą Informacyjną oraz jednoczesnym wypełnieniem deklaracji zgłoszeniowej.

TYLKO KOMPLETNE ZGŁOSZENIA BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ!!


Jesienne Warsztaty Mediacji

Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych zaprasza na Jesienne  Warsztaty Mediacji wszystkich radców prawnych, którzy chcieliby uzyskać certyfikat i zostać wpisani na listę mediatorów certyfikowanych CMG przy KIRP oraz wykonywać zawód mediatora.
Program szkolenia obejmuje najnowsze wytyczne Europejskiej Komisji Na Rzecz Skutecznego Wymiaru Sprawiedliwości.
Szkolenie odbędzie się w Warszawie w trzech sesjach weekendowych (sobota-niedziela).
Terminy: 14-15.09.2019 r., 21-22.09.2019 r. oraz 5-6.10.2019 r.
Miejsce: Warszawa, Centrum Konferencyjne Golden Floor, Al. Jerozolimskie 123a

Cena: 2.250 zł + VAT, tj. 2767,50 zł; (cena obejmuje lunch oraz materiały szkoleniowe, organizator nie zapewnia noclegów).
UWAGA! Dla osób, które zarejestrują się do 23 sierpnia 2019 r. – 1700 zł + VAT, tj. 2091 zł.    
Link do rejestracji: https://jwm2019.webankieta.pl/
Ostateczny termin zgłoszeń upływa 30 sierpnia 2019 r.
Liczba miejsc ograniczona.

Za udział w szkoleniu można uzyskać 80 punktów.

Szczegółowe informacje na stronie - link do strony
 
 
Beata Wolańska
 
Centrum Mediacji Gospodarczej 
przy Krajowej Radzie Radców Prawnych
 


RODO - aktualizacja poradnika dla radców prawnych


Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji KRRP opracował aktualizację publikacji pt. „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Poradnik dla radców prawnych i adwokatów”, w związku z uchwalonymi w dniu 21 lutego 2019 r. zmianami w Ustawie o radcach prawnych w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych, które weszły w życie z dniem 4 maja br.

Aby otrzymać ww. aktualizację proszę zalogować się na swoje konto w Extranecie i pobrać pliki z zakładki: WIADOMOŚCI  - RODO aktualizacja (dla osób logujących się po raz pierwszy TUTAJ jest zamieszczona instrukcja)

Informujemy, że Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji KRRP opracował aktualizację publikacji pt. „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Poradnik dla radców prawnych i adwokatów”, w związku z uchwalonymi w dniu 21 lutego 2019 r. zmianami w Ustawie o radcach prawnych w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych, które weszły w życie z dniem 4 maja br.

Aby otrzymać ww. aktualizację proszę zalogować się na swoje konto w Extranecie i pobrać pliki z zakładki: PRZYDATNE DOKUMENTY → RODO aktualizacja
(dla osób logujących się po raz pierwszy jest zamieszczona instrukcja na www.oirp.wroclaw.pl)


XVI Ogólnopolski Rajd Bieszczadzki Radców Prawnych

U W A G A,      B I E S Z C Z A D Y  !!! 

Komisja Integracji Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie we współpracy z Radą Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie po raz kolejny organizuje tradycyjnie

w dniach od 2 do 6 października 2019 r.

XVI Ogólnopolski Rajd Bieszczadzki Radców Prawnych

Zakwaterowanie w domkach turystycznych w Ośrodku Wypoczynkowym „Wisan” w Bystrem oraz w domkach turystycznych graniczących z Ośrodkiem.

Koszt uczestnictwa dla radców prawnych i aplikantów radcowskich wynosi 640 zł, zaś dla osób spoza samorządu radcowskiego 770 zł i obejmuje:
– zakwaterowanie i wyżywienie od kolacji w dniu 2 października br. do śniadania w dniu 6 października br.,
– opiekę przewodników GOPR,
– udział w programach towarzyszących,
– ubezpieczenie.

Koszt nie obejmuje posiłku i napojów po słowackiej stronie. Udający się na Słowację winni zabrać kieszonkowe w wysokości ok 10-12 euro na obiad.

Chętnych prosimy o kierowanie zgłoszenia na kartach zgłoszenia drogą elektroniczną (e-mail: sito@kirp.pl), faksem (022 319 56 16) bądź pocztą na adres:

Krajowa Rada Radców Prawnych
Al. Ujazdowskie 41 lok. 2
00-540 Warszawa

Karty zgłoszenia należy przesyłać wraz z dowodem uiszczenia opłaty za udział w rajdzie oraz podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodą na wykorzystanie wizerunku.

Opłatę w tej wysokości należy uiszczać bezpośrednio  na konto Ośrodka Wypoczynkowego „Wisan” Bystre k/Baligrodu. Nr 74124027441111001008037603 do 16 września 2019 r.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność przesłanych zgłoszeń wraz z dowodami wpłaty oraz podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodą na wykorzystanie wizerunku.

Zwracamy uwagę na konieczność zabrania ciepłej i nieprzemakalnej odzieży. 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie także ze względu na warunki pogodowe, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni z niezbędnym wyprzedzeniem.

 Uczestnicy powinni posiadać ważny dowód osobisty lub paszport.

Zapraszamy serdecznie!

 

                                    Przewodniczący Komisji Integracji KRRP                                                                        Wiceprezes KRRP     

                                                        Bartosz Opaliński                                                                                                    Michał Korwek     


POMÓŻMY NASZEJ KOLEŻANCE !

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,
 
nigdy dotąd nie prosiłam nikogo o pomoc, za każdym razem wszelkie wyznaczane sobie cele osiągałam ciężką pracą. Sytuacja życiowa zmusiła mnie do zmiany poglądów.
 
Moj syn urodził sie z wadą wrodzoną ręki, przez co jest ona krótsza i zdeformowana. Całą naszą historię przeczytacie klikając w link.
 
Koszt pierwszej operacji syna, przerasta nasze możliwości finansowe dlatego zwracam się z prośbą o każde możliwe wsparcie naszej zbiórki.
 
Chciałabym żeby mój syn dzieki operacji poczuł co to jest samodzielność w czynnościach dnia codziennego i że w życiu nie ma żadnych ograniczeń.
 
Marta
 
szczegóły tutajSUKCES NASZEGO KOLEGI

Z wielką satysfakcją informujemy, że nasz Kolega - radca prawny MIŁOSZ PAWLINOW, członek OIRP w Zielonej Górze, wywalczył tytuł MISTRZA POLSKI PRAWNIKÓW W GOLFIE, podczas rozgrywanych w dniach 6 - 7 lipca 2019 r., na polu golfowym "Kalinowe Pola Golf Club",  XIII Mistrzostw Polski Prawników w Golfie.

Serdecznie gratulujemy!


CZERWIEC

OPINIA OBSiL KRRP W SPRAWIE ZWOLNIENIA Z TAJEMNICY ZAWODOWEJ RADCY PRAWNEGO

Poniżej zamieszczamy, sporządzoną przez Ośrodek Badań, Sttudiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, opinię dotyczącą kwestii zwolnienia z tajemnicy zawodowej radcy prawnego działającego w charakterze promotora, który realizuje obowiązek informacyjny o powstaniu schematu podatkowego u kilenta.

opinia OBSiL KIRP (do pobrania tutaj)


ŚLUBOWANIE RADCOWSKIE

26 czerwca 2019 r. w Hotelu Ruben, w asyście Sztandaru Krajowej Izby Radców Prawnych, siedemnastu radców prawnych złożyło przez Dziekanem Rady r. pr. Jowitą Pilarską-Korczak ŚLUBOWANIE RADCOWSKIE. Osoby te zdały - przeprowadzony w marciu 2019 r. - egzamin radcowski. Tradycyjnie Rada Izby Zielonogórskiej - dla osoby, która uzyskała najlepszy wynik podczas egzaminu - ufundowała nagrodę w postacitogi radcowskiej. Nagradę otrzymała kol. Joanna Śliwa. Wszyscy ślubujący otrzymali również upominki przygotowane przez wydawnictwa CHBeck oraz WoltersKluwer.

Ślubowanie złożyli: - kol. Sebastian Białczyk, kol. Agata Binder, kol. Renata Czapnik, kol. Małgorzata Czyżak, kol. Aleksandra Gajda, kol. Małgorzata Kononowicz, kol. Katarzyna Król, kol. Tomasz Łuckiewicz, kol. Sylwia Majcherek, kol. Artur Mirowicz, kol. Grzegorz Misztal, kol. Szymon Murak, kol. Marcin Springer, kol. Joanna Śliwa, kol. Żaneta Wydra, kol. Agnieszka Zając oraz kol. Anna Znamirowska.

Witamy w gronie radców prawnych, gratulujemy i życzymy wielu sukcesów!

Autor zdjęć: Jerzy Szreffel


OFERTA AKADEMII PRAWA EUROPEJSKIEGO (ERA) - Konkurs Young Lawyer Contest.

I am contacting you from the Academy of European Law (ERA), we are an organisation partially funded by the EU with the mission of training legal practitioners on European law.

Beside our regular seminar programme, we are also running the Young Lawyer Contest this year.

The project co-funded by the Justice programme of the European Union 2014-2020 is a follow up of the Young Lawyers Contest that ERA and CCBE organised as a trial run in September 2018.

Hosted by the Academy of European Law (ERA), this contest organised in cooperation with the Warsaw Bar Association with the support of the CCBE will enable newly-qualified lawyers to work in international teams on practical questions relating to European law.

It will offer a unique opportunity for young lawyers across the European Bars represented in the competition to exchange experiences, develop their critical thinking and communication skill, and to foster useful relationships for their future career.

The contest will be held as a two day event at ERA’s conference facilities in Trier, Germany, on 13-14 February 2020 for the teams to show their skills in defending written reports prepared in advance, negotiating exercises and preparing oral pleadings before a jury.

All participants will receive a certificate which can be used for continued training hours pending their individual Bar’s approval; winning teams will receive a specific award certificate. 

Costs for travel and accommodation of participants selected to participate will be reimbursed. Further details on participation, selection procedure, as well the contest rules can be found on the Young Lawyers Contest web site.

Registration is now open until 1 September 2019.

I would be very grateful if you could forward this information to your members so it can reach as many potential contestants as possible. 

If you need any further information, please do not hesitate to contact me.

Kind regards,

Anna Lees
Key Account Officer

Academy of European Law
Metzer Allee 4 | D-54295 Trier
Tel: +49 (0)651 - 93737 -815
Fax: +49 (0)651 -93737 -773
mailto:alees@era.int%20
www.era.int


POLSKIE PRAWO MIGRACYJNE I AZYLU - zaproszenie na szkolenie

Serdecznie zaproszamy na organizowane przez Helsińską Fundację Praw Człowieka i Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce szkolenie nt. polskiego prawa migracyjnego i azylu, które odbędzie się w Warszawie w dniu 26 czerwca 2019 r.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w e-mailu poniżej oraz w załączeniu. 

Link do rejestracji na szkolenie: http://bit.ly/prawomigracyjneiazylowe_zapisy

szczegółowy harmonogram szkolenia (do pobrania tutaj)

dodatkowe informacje nt. szkolenia (do pobrania tutaj)

 


KONKURS DLA MŁODYCH PRAWNIKÓW - zaproszenie

Zapraszamy do wzięcia udziału w „Konkursie dla młodych prawników” organizowanym przez Radę Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych CCBE oraz Akademię Prawa Europejskiego ERA. 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej Krajowej Izby Radców Prawnych: http://kirp.pl/konkurs-ccbe-i-era-dla-aplikantek-i-aplikantow-zgloszenia-do-01-09-2019-r/ oraz na stronie organizatora https://younglawyerscontest.eu/

dodatkowe informacje dotyczące szkolenia (do pobrania tutaj)

 


ZGROMADZENIE DELEGATÓW OIRP W ZIELONEJ GÓRZE

W dniu 8 czerwca 2019 r., w Hotelu Ruben w Zielonej Górze, odbyło cię coroczne Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze X Kadencji. Na 80 delegatów w obradach uczestniczyło 51 osób, wobec czego Zgromadzenie było władne do podejmowania uchwał.

Przewodniczącym Zgromadzenia został wybrany kol. Andrzej Goćwiński, Zastępcą Przewodniczącego – kol. Danuta Fedko, zaś Sekretarzem Zgromadzenia – kol. Radosław Pietrzak.

Na początek krótką informację dotyczącą bieżącej działalności samorządu przedstawił ko. Maciej Bobrowicz Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych.

Zgromadzeni, po wysłuchaniu sprawozdania Dziekana kol. Jowity Pilarskiej-Korczak z działalności Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze, Skarbnika – kol. Małgorzaty Wiśniewskiej, Komisji Rewizyjnej – z wykonania budżetu za 2018 r. oraz planu budżetu na 2019 r. jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z pracy tej Rady w 2018 r., zatwierdzili plan jej działania na rok 2019, zatwierdzili sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu w 2018 r. oraz przyjęli budżet na 2019 r.

Z kolei po wysłuchaniu sprawozdań Rzecznika Dyscyplinarnego kol. Ewy Dąbek i Przewodniczącego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego kol. Edwarda Strzeleckiego z działalności tych organów w roku 2018 jednogłośnie przyjęli informacje roczne z ich działalności.

W trakcie dyskusji zebrani zaproponowali zmianę regulaminu określającego tryb wyznaczania radców prawnych jako pełnomocników z urzędu w ten sposób, aby uwzględniane były specjalizacje.

Zainteresowanych szczegółowym przebiegiem Zgromadzenia zapraszamy do zapoznania się z dokumentami w biurze Izby.


OFERTA WARSZTATÓW MEDIACJI

OFERTA WARSZTATÓW Z MEDIACJI dla członków OIRP w Zielonej Górze

Szanowni Państwo, 

Serdecznie zapraszam na dwudniowe warsztaty z mediacji organizowane w naszej Izbie dla Radców Prawnych oraz Aplikantów.

Warsztaty poprowadzą trenerzy-mediatorzy:

Pani Dorota Fedorowska- Psycholog, mediator od 2003r, wpisana a na listę stałych mediatorów przy Sadzie Okręgowym we Wrocławiu. Współautorka i wykładowca Podyplomowego Studium Zawodu Mediatora na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Profil zawodowy: http://www.mediacje.sotiko.pl/

Pani Magdalena Cetera- mediator od 2003r, wpisana a na listę stałych mediatorów przy Sadzie Okręgowym we Wrocławiu. Współautorka i wykładowca Podyplomowego Studium Zawodu Mediatora na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Profil zawodowy: http://mediacje-cetera.pl/

Termin warsztatów: październik 2019. Dokładny termin podany zostanie po ustaleniu liczby zainteresowanych warsztatami osób. 

Miejsce: OIRP w Zielonej Górze. 

Cena: 890 zł netto= 1094,70 zł brutto za osobę

Dobrochna Niezgoda

Kierownik Lubuskiego Centrum Mediacji przy OIRP w Zielonej Górze

szczegółowy harmonogram warsztatów (tutaj)


EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ - REJESTRACJA ON-LINE

Zapraszamy wszystkich do składania za pośrednictwem internetu zgłoszeń na egzamin wstępny na aplikację radcowską. Specjalny system został uruchomiony pod adresem:

ewnar.devconfido.pl

Egzamin zostanie przeprowadzony dnia 28 września 2019 r.,
zgodnie z ogłoszeniem Ministra Sprawiedliwości.

Rejestracja elektroniczna ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską w rozumieniu przepisów ustawy o radcach prawnych. Oznacza to konieczność złożenia takiego zgłoszenia wraz z załącznikami w formie pisemnej.


SEMINARIUM DOTYCZĄCE POSTĘPOWAŃ PRZED ORGANAMI UE - OGŁOSZENIE O NABORZE

Szanowni Państwo,

w ramach międzynarodowego programu edukacyjnego kierowanego m.in. do radców prawnych, którego głównym organizatorem jest Akademia Prawa Europejskiego ERA, ogłaszamy kolejny nabór na dwudniowe seminarium nt. postępowań przed organami UE („EU litigation for lawyers – Litigating EU Law. Proceeding before the Court of Justice of the EU - CJEU, visit to the CJEU”) w Trewirze i Luksemburgu.

Obecnie prowadzony jest nabór na wyjazd na seminarium w terminie 9-10 października 2019 r. – z ramienia Krajowej Rady Radców Prawnych na to seminarium dostępne są trzy miejsca dla radczyń lub radców prawnych (zgłoszenia można przesyłać do poniedziałku 24 czerwca 2019 r. do godz. 24.00). Uczestnicy zostaną wyłonieni w drodze losowania – losowanie planuje się przeprowadzić najpóźniej na początku lipca br.

Proszę mieć na uwadze, że rekrutacja ma charakter ciągły – podania osób, które nie zostały wybrane do udziału w seminarium realizowanym w terminie 3–4 kwietnia 2019 r. będą brane pod uwagę podczas naboru na kolejne seminaria (9–10.10.2019 r.; 12–13.02.2020 r.; 1–2.04.2020 r.).

Udział w programie wiąże się z opłatą z tytułu uczestnictwa w wysokości 240 euro ponoszoną przez uczestnika, która jest niższa niż opłata standardowa. Jednocześnie uczestnik otrzyma dofinansowanie m.in. kosztów podróży (do 350 euro) i noclegu zgodnie z zasadami określonymi przez ERA. Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Językiem seminariów jest język angielski.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej KIRP: http://kirp.pl/dwudniowe-seminaria-akademii-prawa-europejskiego-era-nt-postepowan-przed-organami-ue-w-trewirze-i-luksemburgu/

Zgłoszenia przyjmowane są jedynie poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej KIRP oraz bezpośrednio pod następującym linkiem: http://era.badanie.net/ do poniedziałku 24.06.2019 r. do godz. 24.00.

Z kolei informacja o seminarium na stronie ERA dostępna jest również tutaj: http://www.era-comm.eu/EU_litigation_for_Lawyers/index.html

 

Z poważaniem

Maria Napiontek

Specjalista/oficer informacyjny

Komisja Zagraniczna

Komisja Praw Człowieka

Krajowa Rada Radców Prawnych


VI Mistrzostwa Polski Radców Prawnych i Aplikantów Radcowskich w Biegu na 10 km

Zapraszamy na VI Mistrzostwa Polski Radców Prawnych i Aplikantów Radcowskich w Biegu na 10 km.

Mistrzostwa odbędą się w dniu 24 sierpnia 2019 r. w Łodzi. Rywalizacja radców prawnych i aplikantów radcowskich będzie miała miejsce, podobnie jak w ubiegłym roku, w ramach organizowanego w Łodzi IX Biegu Fabrykanta. 

Szczegóły Mistrzowstw (tutaj)


TERMIN ŚLUBOWANIA RADCOWSKIEGO

Uroczystość ślubowania radców prawnych, którzy w marcu 2019 r. złożyli egzamin radcowski, odbędzie się w dniu 26 czerwca 2019 r. o godzinie 17.00 w Hotelu Ruben w Zielonej Górze przy ul. Kosntytucji 3 Maja nr 1A.

 

                                                           Dziekan Rady               
                                    Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze
                                                          Jowita PIlarska-Korczak
 


RODO - Memorandum OBSiL KRRP

Poniżej przekazujemy opracowane przez Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Memorandum dotyczące stosowania przez radców prawnych nowelizacji ustawy o radcach prawnych przyjętej w ramach ustawy zapewniającej stosowanie RODO.

MEMORANDUM OBSiL KRRP (do pobrania tutaj)


SZLACHETNA PACZKA 2019 - PODZIĘKOWANIA

Drogi Darczyńco,

Cieszymy się, że razem z nami zmieniasz świat na lepsze! Miłość wyrażana jest poprzez wrażliwość na drugiego człowieka. Darczyńcy SZLACHETNEJ PACZKI dodatkowo okazują ją w prezencie, który trafia prosto w serca rodziny. Sami wiemy, jak się czujemy, gdy ktoś pomaga spełnić nasze marzenia, zwłaszcza kiedy wydają się nierealne.Cieszymy się, że jesteś częścią tej radości, którą przeżywała obdarowana rodzina podczas dostarczenia Paczki.

Wolontariusz, który opiekował się rodziną (oznaczonej numerem LBU-823-592310), chciał przekazać kilka słów od siebie.

Relacja ze spotkania z rodziną przy wręczeniu paczki: W dniu wręczenia paczek zorganizowałem busa i najpierw pojechałem do siedziby Okręgowej Izby Radców Prawnych i zapakowaliśmy paczki. Potem, ponieważ było po drodze, podjechaliśmy do szkoły Aikido i znów rozpoczęło się pakowanie prezentów. Z podekscytowaniem i niecierpliwością ruszyliśmy w stronę domu naszej rodziny. Kiedy dojechaliśmy na miejsce wszyscy byli w szoku. Rodzina została zaskoczona ilością otrzymanej pomocy, gdyż darczyńcy spełnili nie tylko ich oczekiwania, ale w znacznym stopniu przekroczyli ich potrzeby. W jednym pokoju z kuchnią w sumie było około trzynastu osób, a jeszcze trzeba było zmieścić paczki. Dlatego sprzęt zanieśliśmy do piwnicy. Rodzina podziękowała darczyńcom, porozmawiali - wszyscy byli wzruszeni i nieco skrepowani, lecz czuć było że każda z tych osób była po prostu szczęśliwa. Darczyńcy pojechali na magazyn, by rodzina mogła spokojnie rozpakować otrzymane rzeczy. Pani Krystyna była na początku zszokowana, a następnie wielce wzruszona, gdyż dzięki ofiarności Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze udało się zakupić cały sprzęt AGD (tj. pralkę, lodówko-zamrażarkę, kuchenkę gazową telewizor) potrzebny do wyposażenia remontowanego mieszkania. Każdy z członków rodziny otrzymał również nowe ubrania i potrzebne obuwie. Dużą radość pani Krystynie sprawiła suszarko-lokówka. Pan Roman po zakończeniu remontu mieszkania planuje wiosną wyjazd na ryby w celu wypróbowania nowego sprzętu wędkarskiego - prezent ten sprawił mu ogromną radość. Artykuły higieniczne pomagają rodzicom w pielęgnacji pana Roberta. Duża ilość artykułów żywnościowych pozwoliła rodzinie w znacznym stopniu odciążyć budżet i w sposób godny przeżyć święta. Dzięki pomocy Szkoły AIKIDO w zakupie materiałów budowlanych - w sumie na kwotę ponad 10000 zł - remont mieszkania znacznie przyspieszył i rodzina prawdopodobnie już w lutym powróci do swojego mieszkania. Pani Krystyna i pan Roman już wiedzą, że ich trudna sytuacja dobiega końca i pragną podziękować wielu ludziom, którzy się do tego przyczynili.

Co chce przekazać Tobie wolontariusz: Pragnę gorąco podziękować za Państwa zaangażowanie oraz ogrom pracy włożony w przygotowanie paczki. Szczególnie dziękuję za zaangażowanie i merytoryczną współpracę Pani Jowicie, Pani Roksanie, Pani Magdalenie oraz Panu Piotrowi. Państwa pomoc pozwoliła rodzinie przez Państwa wybranej uwierzyć w lepszą przyszłość i wyjść na prostą w ich trudnej życiowej sytuacji. Sprawili Państwo ogromną radość tym ludziom, którzy są szczerze wdzięczni za okazaną pomoc. Po okresie świątecznym, który jest wyjątkowym czasem - momentem powrotu do chwil dzieciństwa, do radości oraz wzruszeń, które potwierdzają, że wiara, nadzieja i miłość są wśród nas - pragnę w imieniu swoim i Rodziny złożyć Państwu serdeczne życzenia pomyślności, szczęścia i wielkiej mocy rodzinnego ciepła w Nowym Roku. Mam nadzieję, że pod cudownie pachnącą choinką znaleźli Państwo wszystkie najskrytsze marzenia, a nadchodzący Nowy Rok przyniesie Państwu ich spełnienie.

Co chce powiedzieć od siebie rodzina: Państwo Krystyna i Roman pragną serdecznie podziękować za otrzymaną pomoc. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu i hojności wielu bezinteresownych osób odzyskali wiarę w ludzi i lepszą przyszłość.

Oprócz prezentów rzeczowych, członkowie Izby Zielonogórskiej zebrali w ramach akcji ,,Szlachetna Paczka, kwotę 8.390,00 zł za którą zakupione zostały pozostałe rzeczy potrzebne Rodzinie. Cała zebrana kwota i zebrane przedmioty zostały przekazane Rodzinie. Cześć rzeczy przekazana została dopiero w pierwszym kwartale tego roku, z uwagi na przeciągający się remont mieszkania.

W maju br. Dziekan Rady Jowita Pilarska-Korczak oraz kol. Roksana Skorecka odwiedziły Rodzinę, która dzięki Waszej pomocy powróciła do normalności.

Za udzieloną dziękują:

Organizatorzy „Szlachetniej Paczki”;

Jowita Pilarska-Korczak Dziekan oraz Rada OIRP w Zielonej Górze

 


STATUS RADCÓW PRAWNYCH ZATRUDNIONYCH W RAMACH STOSUNKU PRACY W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - RAPORT OBSiL KRRP

Poniżej udostępniamy  raport  OBSiL KRRP na temat statusu radców prawnych  zatrudnionych w ramach stosunku pracy w administracji publicznej.

Raport OBSiL KRRP (do pobrania tutaj)


LEKARZ SĄDOWY - S.O. W ZIELONEJ GÓRZE

Poniżej przedstawiamy informację dotyczącą przyjęć lekarza sądowego - S.O. w Zielonej Górze

informacja (do pobrania tutaj)


LETNIE WARSZTATY MEDIACJI

Centrum Mediacji Gospodarczej przy KRRP zaprasza na szkolenie mediatora certyfikowanego, które odbędzie się w Warszawie, w dwóch sesjach weekendowych (od piątku do niedzieli).

Program szkolenia obejmuje najnowsze wytyczne Europejskiej Komisji na Rzecz Skutecznego Wymiaru Sprawiedliwości.

Terminy: 2-4 sierpnia 2019 r. oraz 9 - 11 sierpnia 2019 r.

Szczegóły Warszatów (tutaj)


MAJ

PIKNIK RODZINNY

Zapraszamy na PIKNIK RODZINNY

8 czerwca 2019 r., godz. 13.00 - 19.00,

Park Linowy Dzika Ochla

szczegóły do pobrania (tutaj)


KWIECIEŃ

KONKURS WIEDZY O PRAWIE

Komunikat Koordynatora ds Edukacji Prawnej:
 
Uprzejmie informuję, iż w dniu 25 kwietnia 2019r. w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze odbył się okręgowy etap Konkursu Wiedzy o prawie dla szkół podstawowych i gimnazjalnych.
 
Skład jury etapu okręgowego:
1. Elwira Szurmińska-Kamińska radca prawny- przewodnicząca, 
2. Katarzyna Pyrzyńska radca prawny,
3 Karolina Kuczyńska-Golińczak nauczyciel.
 
Wyłoniła zwycięzcę :
 
Emilia Łukowski- Zespół Edukacyjny w Trzcielu,weźmie udział w eliminacjach finałowych już 22 maja 2019r w Warszawie.
 
Gratulujemy przejścia do etapu centralnego.
 
 Życzymy dalszych sukcesów!!!
 
 
 
 
Elwira Szurmińska-Kamińska
Koordynator ds Edukacji Prawnej
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Zieloenj Górze


WPISY NA LISTĘ RADCÓW PRAWNYCH

Wnioski o wpis na listę radców prawnych można składać osobiście w biurze Izby lub za pośrednictwem poczty (65-416 Zielona Góra, ul. ks. Piotra Skargi 10), w godzinach 800-1500.
Uchwały o wpisie na listę radców prawnych podejmowane będą na najbliższym posiedzeniu Rady OIRP w Zielonej Górze, tj.14 maja 2019 r.
Osoby, które chcą wziąć udział we wspólnym uroczystym ślubowaniu, powinny złożyć wnioski o wpis na listę radców prawnych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 maja 2019 r. (decyduje data wpływu do biura Izby). Wnioski, które wpłyną do biura Izby po 10 maja 2019 r. będą rozpatrywane na kolejnym posiedzeniu Rady Izby, zaś termin ślubowania zostanie ustalony infywidulanie.

Osoby wnoszące o wpis po ukończonej aplikacji radcowskiej obowiązane są złożyć następujące dokumenty:
•    wniosek o wpis;
•    oryginał lub kopię potwierdzoną notarialnie uchwałe o otrzymaniu pozytywnego wyniku z egzaminu radcowskiego;
•    kartę ewidencyjną (w zakładce DO POBRANIA) - podpisaną;
•    życiorys (lub CV) - podpisany;
•    2 zdjęcia (formatu dowodowego);
•    informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, z datą nie wcześniejszą niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis*;
•    oświadczenie: czy toczyły się lub toczą wobec Wnioskodawcy postępowania karne i dyscyplinarne ;
•    oświadczenie o korzystaniu w pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
•    oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388), albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy – w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;
•    dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawnych – w łącznej wysokości 60% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 1385), tj. 1.350 PLN (zgodnie z uchwałą KRRP Nr 144/VII/2010 z dnia 17 września 2010 r.) – na numer rachunku OIRP w Zielonej Górze (
ING Bank Śląski: 92 1050 1911 1000 0022 5758 2029 lub PKO BP: 50 1020 5402 0000 0902 0232 0802).


Osoby wnoszące o wpis w trybie art. 24 w zw. z art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych obowiązane są złożyć następujące dokumenty:

•    wniosek o wpis
•    kartę ewidencyjną (w załączniku poniżej)
•    życiorys (lub CV) - podpisany
•    oryginał lub odpis notarialny dyplomu ukończenia magisterskich studiów prawniczych
•    oryginały lub odpisy notarialne dokumentów zaświadczających co najmniej 4-letni okres zatrudnienia lub wykonywania czynności określonych art. 25 ust. 2 pkt 2-4 ustawy o radcach prawnych (umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, zakresy czynności, zaświadczenia z miejsc pracy dot. wymiaru czasowego wykonywanej pracy - zgodnie z art. 25 ust. 4) (jeżeli przy składaniu wniosku o przystąpieniu do egzaminu radcowskiego przedłożone są kserokopie)
•    oryginał lub odpis notarialny dokumentu zaświadczającego złożenie egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego lub komorniczego - dot. osób ubiegających się o wpis na podst. art. 25 ust. 2 pkt 5
•    opinie z miejsc pracy z ostatnich 4 lat
•    kserokopię dowodu osobistego
•    informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, z datą nie wcześniejszą niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis*
•    oświadczenia: czy toczyły się lub toczą wobec Wnioskodawcy postępowania karne i dyscyplinarne o korzystaniu pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych; czy i w jakich izbach Wnioskodawca starał się o wpis na listę radców prawnych i z jakim skutkiem
•    oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388, z późn. zm.), albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy – w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
•    dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawych – w łącznej wysokości 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 1385), tj. 2.250 PLN (zgodnie z uchwałą KRRP Nr 144/VII/2010 z dnia 17 września 2010 r.) – na numer rachunku OIRP w Zielonej Górze (ING Bank Śląski: 92 10501911 1000 0022 5758 2029 lub PKO BP: 50 10205402 0000 0902 0232 0802).

* wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego „Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” nie jest dokumentem, o czym informuje Ministerstwo Sprawiedliwości na stronie internetowej pod adresem https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web


WYNIKI EGZAMINU RADCOWSKIEGO PRZEPROWADZONEGO W DNIACH 26 - 29 MARCA 2019 r.

Komisja Egzaminacyjna do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Zielonej Górze

WYNIKI EGZAMINU RADCOWSKIEGO PRZEPROWADZANEGO W DNIACH 26 – 29 MARCA 2019 R.

Nr KODU w dniu 29 marca 2019 r. - wynik egzaminu

A01 - POZYTYWNY

A02 - NEGATYWNY

A03 - POZYTYWNY

A04 - NEGATYWNY

A05 - POZYTYWNY

A06 - NEGATYWNY

A07 - POZYTYWNY

A08 - POZYTYWNY

A09 - POZYTYWNY

A10 - POZYTYWNY

A11 - POZYTYWNY

A12 - POZYTYWNY

A13 - POZYTYWNY

A14 - POZYTYWNY

A15 - POZYTYWNY

A16 - NEGATYWNY

A17 - POZYTYWNY

A18 - POZYTYWNY

A19 - POZYTYWNY

A20 - POZYTYWNY

A21 - NEGATYWNY

A23 - POZYTYWNY

A24 - POZYTYWNY

A25 - POZYTYWNY

A26 - POZYTYWNY

 

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej:

     SSO Bogumił Hoszowski (-)

Zastępca Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej:

     r. pr. Jowita Pilarska-Korczak (-)

Członkowie Komisji Egzaminacyjnej:

     r. pr. Damian Czwojdziński (-)

     r. pr. Bożena Górska (-)

     SWSA dr Jacek Jaśkiewicz (-)

     SSO Dorota Kordiak (-)

     r. pr. Małgorzata Wiśniewska (-)

     SSO Marek Witczak (-)

 

Zielona Góra, dnia 19 kwietnia 2019 r.


IX SPOTKANIE INTEGRACYJNE "MAZURY - CUD NATURY"

Komisja Integracji Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie organizuje

w dniach od 13 do 16 czerwca 2019 r.

IX Spotkanie Integracyjne MAZURY – CUD NATURY

Zakwaterowanie w zależności od kolejności zgłoszeń w komfortowym hotelu Amax, al. Spacerowa 7 (pokoje 2-osobowe, apartamenty 2- lub 4-osobowe) lub stanicy Ach Mazury, ul. Leśna 1 (pokoje 2- lub 3-osobowe) w Mikołajkach.

Koszt uczestnictwa wynosi:
– radca prawny, aplikant radcowski – 630 zł
– osoba towarzysząca – 770 zł
– dzieci na dostawce:
Hotel Amax
do 10 lat – gratis
11-14 lat – 297,50 zł
15-16 lat – 458 zł
Ach Mazury
do 4 lat- gratis
5-10 lat – 210 zł
11-12 lat – 327,50 zł
13-14 lat – 462,50 zł
powyżej 15 lat – 533 zł
i obejmuje:
– zakwaterowanie i wyżywienie od kolacji w dniu 13 czerwca br. do śniadania w dniu 16 czerwca br., wykwaterowanie z pokoi do godz. 16.00
– możliwość skorzystania z jachtów (Wielkie Jeziora Mazurskie,), kajaków (spływ Krutynią), basenu, sauny suchej oraz jacuzzi
– udział w programach towarzyszących,
– nic nie robienie lub całodzienne korzystanie  z zabiegów kosmetycznych i Spa (zniżki dla uczestników) Zabiegi SPA dla chętnych osób w hotelowym Instytucie SPA (rozliczane indywidualnie) – od cen katalogowych 20% rabatu
PROPOZYCJE ZABIEGÓW NA STRONIE INTERNETOWEJ POD ADRESEM
http://hotel-amax.pl/pl/info/spa
– ubezpieczenie.

Chętnych prosimy o kierowanie zgłoszenia na kartach zgłoszenia wraz z dowodem dokonania opłaty, podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodą na wykorzystanie wizerunku, drogą elektroniczną (e-mail: sito@kirp.pl), faksem (022 319 56 16) lub pocztą na adres:

Krajowa Rada Radców Prawnych
Al. Ujazdowskie 41 lok. 2
00-540 Warszawa

Kartę zgłoszenia należy przesyłać wraz z dowodem uiszczenia opłaty za udział w spotkaniu.

Opłatę w ww. wysokości należy uiszczać bezpośrednio  na konto hotelu Amax Mikołajki   Bank PKO BP S.A. O/Mrągowo Nr  37 1020 3639 0000 810200 442970

 do 28 maja 2019 r.

w tytule wpłaty obok imienia i nazwiska uczestnika, koniecznie wpisując
„Mazury – Cud Natury”.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność przesłanego kompletu dokumentów (karta + dowód opłaty + podpisane zgody).

Zwracamy uwagę na konieczność zabrania ciepłej i nieprzemakalnej odzieży.

Ramowy program imprezy wraz z kartą  zgłoszenia znajduje się w załączeniu.

Bliższe informacje można uzyskać u Joanny Sito-Przymus pod numerem telefonu Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie: 022 319 56 04.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie także ze względu na warunki pogodowe, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni z niezbędnym wyprzedzeniem.

Zapraszamy serdecznie!

Wiceprezes KRRP
Michał Korwek
oraz Przewodniczący Komisji Integracji KRRP
Bartosz Opaliński

szczególy spotkania integracyjnego do pobrania (tutaj)


KURS HELP NT EUROPEJSKICH STANDARDÓW W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH PRAWA PRACY

Szanowni Państwo,uprzejmie informuję, że do wtorku 23.04.2019 r. do godz. 12.00 przyjmowane są zgłoszenia do udziału w kursie HELP Rady Europy nt. europejskich standardów w sprawach dotyczących prawa pracy. Kurs ma charakter online (od maja do sierpnia br.), a zapoczątkuje go spotkanie wstępne w dniach 6-7 maja br. w Warszawie (Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, ul. Długa 23/25, Warszawa). Koszty kursu pokrywa Rada Europy (w tym koszt podróży i noclegu w Warszawie – zgodnie z zasadami programu). Obowiązuje limit 15 miejsc dla radców prawnych.

Szczegóły wraz z informacją dotyczącą zapisów przekazuję w załączeniu, ogłoszenie dostępne jest także na stronie internetowej KIRP pod linkiem: http://kirp.pl/otwarta-rejestracja-na-kurs-help-rady-europy-nt-prawa-pracy/

Maria Napiontek

Specjalista/oficer informacyjny

Komisja Zagraniczna, Komisja Praw Człowieka

Krajowa Rada Radców Prawnych

ogłoszenie o kursie do pobrania (tutaj)

 


SEMINARIUM TRALIM NT. PRAWA EUROPEJSKIEGO DOTYCZĄCEGO IMIGRACJI I AZYLU

Zapraszamy do udziału w seminarium TRALIM nt. prawa europejskiego dotyczącego imigracji i azylu, które odbędzie się w piątek 24 maja 2019 r. w siedzibie Krajowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Seminarium organizowane jest w ramach międzynarodowego programu edukacyjnego TRALIM2 kierowanego do prawników kilku krajów europejskich i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Tematyka migracji, którą obejmuje seminarium, to obecnie jedna z istotniejszych kwestii, z którymi mierzy się Unia Europejska.
Seminarium TRALIM jest wydarzeniem jednodniowym i składać się będzie z dwóch sesji – dotyczącej kontekstu europejskiego oraz kontekstu krajowego (polskiego). Podczas seminarium gościć będziemy znamienitych prelegentów z Polski, Francji i Hiszpanii – zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem dostępnym w załączeniu.

informacja o seminarium TRALIM do pobrania (tutaj)

harmonogram seminarium TRALIM do pobrania (tutaj)


II KONGRES PRAWNIKÓW POLSKICH

Koleżanki i koledzy
 
Serdecznie zapraszamy was na II Kongres Prawników Polskich, który odbędzie się 1 czerwca w Poznaniu. To już drugie, najważniejsze dla polskich prawników, spotkanie. Pierwszy Kongres odniósł ogromny sukces. Kontynuujemy tę inicjatywę. Tym razem proponujemy niezwykle potrzebne debaty, których istotą będzie obrona niezawisłości sędziowskiej, propozycje i projekty zmian usprawniających działanie wymiaru sprawiedliwości oraz walka z mową nienawiści.
 
Nasze spotkanie będzie także doskonalą okazją do podsumowania dorobku Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej - ciała, które powołaliśmy na I Kongresie. Wspólnie z koleżankami i kolegami adwokatami i sędziami pokażemy, że polscy prawnicy zawsze stoją po stronie obywateli i praworządności. Pokażemy nie tylko jedność środowisk, ale nade wszystko nasz intelektualny potencjał. Potencjał, który wykorzystamy z pożytkiem dla dobra Polski.
 
Serdecznie zapraszamy na Kongres. Rejestracji można dokonać poprzez stronę www.kongresprawnikow.info. Liczba miejsc jest ograniczona, a decyduje kolejność zgłoszeń.
 
Maciej Bobrowicz
Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych
 


Konkurs wiedzy o prawie dla uczniów szkół podstawowych

Centrum Edukacji Prawnej przy KRRP organizuje IV Edycję Ogólnopolskiej Akademii - Konkurs Wiedzy o Prawie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz ponadpodstawowych w ramach programu  "Szkoła bliższa prawu".
Więcej informacji znajduje się na stronie www.centrumedukacjiprawnej.pl.
W dniu 9 kwietnia 2019 r. odbędzie się I etap szkolny konkursu,  o godz. 11.00 dla szkół podstawowych i gimnazjalnych, a o godz. 13.00 dla szkół ponadgimnazjalnych.
Proszę o rozpropagowanie informacji wśród chętnych do wzięcia udziału w konkursie, bądź zainteresowanie tym wydarzeniem szkół.
W razie pytań, proszę o kontakt pod telefonem 604-424-372.
 
Przewodnicząca Komisji ds. Edukacji Prawnej KRRP
 
Elwira Szurmińska-Kamińska


MARZEC

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA "PROBLEMY DOWODOWEGO POSTĘPOWANIA CYWILNEGO W TEORII I PRAKTYCE"

Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego WPiA UZ oraz Okręgowa Rada Adwokacka w Zielonej Górze zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej zatytułowanej „Problemy dowodowego postępowania cywilnego w teorii i praktyce”.
Konferencja  odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2019 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego (pl. Słowiański 9, sala nr 104, I piętro).
Celem konferencji jest przeprowadzenie dyskusji na temat problemów, które są identyfikowane w doktrynie i praktyce stosowania prawa w obszarze cywilnego postępowania dowodowego. Obrady będą prowadzone w trzech panelach tematycznych:
(1) Postępowanie dowodowe,
(2) Środki dowodowe 
(3) Inicjatywa dowodowa stron.
 
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem konferencji.
 
Uprzejmie prosimy o zgłoszenia uczestnictwa w charakterze słuchacza do dnia 20 marca 2018 roku poprzez wypełnienie i przesłanie zamieszczonego pod następującym linkiem formularza zgłoszeniowego na stronie:
https://goo.gl/forms/aGPIrp5QsIkbfSCD2
Opłatę konferencyjną w wysokości 70 złotych należy uiścić po otrzymaniu elektronicznego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, nie później niż do dnia 25 marca 2019 r.
Numer rachunku bankowego: 08 1750 1149 0000 0000 2079 1934
Dane odbiorcy: AMP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy Spółka Komandytowa, Aleja Konstytucji 3 Maja 1 A, 65-805 Zielona Góra
Tytuł przelewu: konferencja 4.04.2019
Opłata konferencyjna obejmuje koszty uczestnictwa, cateringu (przerwa kawowa+lunch) oraz materiałów pokonferencyjnych.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc organizatorzy zastrzegają sobie prawo wcześniejszego zakończenia procesu rejestracji. W razie wątpliwości o możliwości uczestnictwa będzie decydowała kolejność zgłoszeń.
Z tytułu udziału w konferencji przysługuje 8 pkt szkoleniowych.
 
W imieniu Komitetu Organizacyjnego
Dr Magdalena Skibińska

 

Harmonogram konferencji (do pobrania tutaj)


LUTY

OFERTA UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM EKSPERTYZ PRAWNYCH

W załączeniu przedstawiamy informację o działalności Uniwersyteckiego Centrum Ekspertyz Prawnych, które funkcjonuje na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

informacja (do pobrania tutaj)


STANOWISKO OŚRODKA BADAŃ, STUDIÓW I LEGISLACJI KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH

W związku z sygnalizowanymi wątpliwościami radców prawnych dotyczącymi możliwości naruszenia tajemnicy zawodowej w wyniku wypełnienia karty pomocy (część A, poz. 6 i 7), tanowiącej załącznik do rozporządzenia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przedstawiamy stanowisko Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych w przedmiotowej sprawie.

stanowisko OBSIL (do pobrania TUTAJ)


KOMUNIKAT DZIEKANA OIRP W ZIELONEJ GÓRZE

Działając na podstawie par. 2 pkt 1 Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy stanowiącego załącznik do Uchwały KRRP Nr 97/IX/2015 z dnia 11 września 2015 r. (ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr 100/X/2018 KRRP z dnia 22 września 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy) zapraszam radców prawnych deklarujących chęć udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w trybie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej w n/w powiecie aby do dnia 15 marca 2019 r. /t.j. Dz. U. z 2019 poz. 294/ - decyduje data wpływu do biura Izby - złożyły Dziekanowi tutejszej Rady (na adres OIRP w Zielonej Górze, ul. ks. Piotra Skargi 10, 65-416 Zielona Góra) deklarację wg załączonego wzoru.

POWIAT SŁUBICKI pkt w Słubicach - 1 radca prawny

Dziekan Rady OIRP w Zielonej Górze 

Jowita Pilarska-Korczak

deklaracja udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej (tutaj)

ogólne informacje o nieodpłatnej pomocy prawnej (tutaj)


STYCZEŃ

VII edycja Turnieju Negocjacyjnego dla Aplikantów Radcowskich

Rusza VII edycja Turnieju Negocjacyjnego dla Aplikantów Radcowskich

Już w piątek 1 lutego rozpoczyna się rejestracja uczestników VII edycji Turnieju Negocjacyjnego dla Aplikantów Radcowskich. Do 28 lutego zarejestrować się mogą trzyosobowe zespoły złożone z aplikantów radcowskich tej samej okręgowej izby radców prawnych. Aby zarejestrować zespół, należy wejść na stronę http://turniej.kirp.pl . Strona dostępna będzie od 1 lutego od godz. 10.

Po rejestracji każdy uczestnik musi przejść kurs e-learningowy „Negocjacje dla prawników – praktyczny przewodnik dla radców prawnych”, dostępny na stronie http://turniej.kirp.pl i pobrane z platformy e-learningowej zaświadczenie o przebyciu kursu dołączyć do 10 marca na stronie turnieju.

Etap półfinałowy – quiz negocjacyjny online – odbędzie się 16 marca (sobota) o godz. 12.

Finał turnieju odbędzie się 11 maja (sobota) w siedzibie KIRP w Warszawie.

Szczegółowe informacje dotyczące turnieju oraz regulamin dostępne są na stronie Turnieju http://turniej.kirp.pl

Turniej Negocjacyjny dla Aplikantów Radcowskich to projekt przygotowany przez Krajową Radę Radców Prawnych doskonalący umiejętności negocjacyjne w zawodzie. W jury turnieju zasiadają: Prezes KIRP Maciej Bobrowicz, prof. Zbigniew Ćwiąkalski, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, sędzia w stanie spoczynku Jerzy Stępień, prof. Stanisław Sołtysiński oraz r.pr. Waldemar Koper.
W dotychczasowych edycjach turnieju wzięło udział kilkuset aplikantów radcowskich. Do tej pory najlepszymi negocjatorami okazali się aplikanci z Krakowa, którzy sześciokrotnie zwyciężyli w turnieju.

Udział w turnieju rozwija przede wszystkim zdolności komunikacyjne i umiejętności interpersonalne, co jest szczególnie ważne w wykonywaniu zawodu radcy prawnego. Pozwala nie tylko realizować cel klienta, jakim jest bezpieczne funkcjonowanie w obrocie prawnym, ale też wpływa na zwiększenie naszej konkurencyjności rynkowej. Przy stale wzrastającej świadomości społecznej i prawnej społeczeństwa dodatkowe narzędzia w ręku profesjonalnego prawnika są bardzo cenne – podkreśla Zbigniew Tur, Wiceprezes KRRP. 

załączniki do pobrania: PLAKAT


STUDIA PODYPLOMOWE INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

 
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach zaprasza na drugą edycję studiów podyplomowych Inspektor Ochrony Danych (IOD), realizowanych przy współpracy z kancelarią Maruta Wachta.
 
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), stwarza nowe, atrakcyjne możliwości rozwoju zawodowego dla radców prawnych. Radcy prawni mogą nie tylko specjalizować się w świadczeniu pomocy prawnej w zakresie ochrony danych osobowych, lecz również pełnić funkcję Inspektora Ochrony Danych (IOD). Jak wykazuje praktyka, osoby pełniące funkcję IOD są bardzo poszukiwane na rynku pracy i mogą liczyć nie tylko na ciekawą, pełną wyzwań pracę, lecz również na bardzo atrakcyjne wynagrodzenie.
Specjalizacja w zakresie ochrony danych osobowych oraz pełnienie funkcji IOD wymaga nie tylko gruntownej wiedzy prawnej, lecz również wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa systemów informatycznych, oceny ryzyka oraz sporządzania dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych i innych pochodnych zagadnień.
 
Studia pozwolą radcom prawnym uzyskać wiedzę między innymi z zakresu technicznych i organizacyjnych aspektów ochrony danych osobowych, niezbędnych do rzetelnego świadczenia obsługi prawnej w zakresie ochrony danych osobowych lub wykonywania funkcji IOD.
 
Studia prowadzone są przy współpracy z kancelarią Maruta Wachta, uznaną w 2018 r. przez dziennik Rzeczpospolita za lidera w dziedzinie ochrona danych osobowych, a przez The Lawyer za najlepszą specjalistyczną Kancelarię w Europie. Niewątpliwym atutem studiów jest doskonały zespół wykładowców, zajęcia poprowadzą, m. in.: dr Maciej Kawecki (Ministerstwo Cyfryzacji), r.pr. dr Marlena Sakowska-Baryła, r.pr. dr Mirosław Gumularz, r.pr. dr Gabriela Bar, r.pr. dr Zbigniew Okoń, r.pr. Roman Bieda, Tomasz Izydorczyk, Maciej Kołodziej, Marlena Więckowska, Robert Pająk.
 
Specjalnie dla radców prawnych z OIRP Zielona Góra 5 % rabat.
 
Zapraszamy na stronę studiów na FB: @studiaIOD
 
Zapisy trwają do 31 marca 2019 r. Więcej informacji o studiach, program oraz warunki uczestnictwa na stronie:
https://www.gwsh.pl/studia/studia-podyplomowe-inspektor-ochrony-danych.html


KOMUNIKAT DZIEKANA RADY OIRP W ZIELONEJ GÓRZE

Działając na podstawie par. 2 pkt 1 Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy stanowiącego załącznik do Uchwały KRRP Nr 97/IX/2015 z dnia 11 września 2015 r. (ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr 100/X/2018 KRRP z dnia 22 września 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy) zapraszam radców prawnych deklarujących chęć udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w trybie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej w n/w powiatach aby do dnia 28 stycznia 2019 r. (decyduje data wpływu do biura Izby) złożyły Dziekanowi tutejszej Rady (na adres OIRP w Zielonej Górze, ul. ks. Piotra Skargi 10, 65-416 Zielona Góra) deklarację wg załączonego wzoru.

POWIAT MYŚLIBORSKI pkt w Myśliborzu - 2 radców prawnych

Dziekan Rady OIRP w Zielonej Górze 

Jowita Pilarska-Korczak

deklaracja udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej (tutaj)

ogólne informacje o nieodpłatnej pomocy prawnej


2018

KOMUNIKAT DLA APLIKANTÓW RADCOWSKICH

TUTAJ zamieszczone zostały plany zajęć teoretycznych (ćwiczenia i wykłady) dla aplikantów radcowskich wszystkich roczników w 2019 r.

Aplikantów rozpoczynających szkolenie w 2019 r. (I rok) zapraszamy do siedziby Izby w dniu 8 stycznia 2018 r. (wtorek) o godz. 10.00 (przed rozpoczęciem zajęć) w celu złożenia przed Dziekanem OIRP ślubowania oraz omówienia organizacji szkolenia.

 


SZLACHETNA PACZKA 2018

Drodzy radcowie prawni, aplikanci radcowscy. Ludzie dobrego serca.

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze włączyła się do akcji Szlachetna Paczka.

W ramach wsparcia chcielibyśmy udzielić pomocy rodzinie p. Krytyny i p. Romana, którzy wspólnie wychowują niepełnosprawnego syna.

 

Historia rodziny:

Pani Krystyna (57 l.) mieszka wspólnie z mężem, panem Romanem (60 l.) oraz synem, panem Robertem (31 l.). Syn urodził się z czterokończynowym dziecięcym porażeniem mózgowym, jest niewidomy i wymaga całodobowej opieki. W marcu 2016 roku w pożarze kamienicy rodzina straciła dach nad głową i dorobek całego życia. Od tamtego traumatycznego wydarzenia rodzina mieszka w jednopokojowym mieszkaniu interwencyjnym. Decyzją wspólnoty mieszkaniowej rozpoczęto remont spalonej kamienicy. Z tego tytułu rodzina wnosi comiesięczną opłatę na rzecz wspólnoty mieszkaniowej w wysokości 1350 zł. Do głównych źródeł utrzymania należą: emerytura Pani Krystyny (1000 zł), świadczenie Pana Roberta (1053 zł) oraz pensja pana Romana (1530 zł). Na dokończenie remontu kamienicy rodzina zmuszona była zaciągnąć kredyt w wysokości 20000 zł, a rata kredytu obciąża budżet rodziny kwotą 500 zł miesięcznie. Poza tym rodzina ponosi wydatki na utrzymanie mieszkania, w którym aktualnie przebywa w kwocie 1070 zł oraz wydatki na leczenie i leki w kwocie ok. 850 zł. W połowie grudnia wykonawca remontu planuje zakończenie prac i przekazanie wspólnocie mieszkań w stanie deweloperskim. Rodziny nie stać na wykończenie i wyposażenie mieszkania - wszystkie sprzęty oraz meble uległy zniszczeniu podczas pożaru i akcji gaśniczej. Używany sprzęt znajdujący się w obecnym, zastępczym mieszkaniu rodzina otrzymała od postronnych osób. Wydarzenia z przeszłości odbiły się na zdrowiu Pana Roberta, u którego stwierdzono nadczynność tarczycy. Pani Krystyna od 31 lat opiekuje się niepełnosprawnym synem Robertem. Pan Robert nie chodzi, nie mówi, wymaga karmienia i pomocy w czynnościach higienicznych. Syn ma bardzo dobry kontakt z ojcem - pomimo tego, że nie widzi, zawsze rozpoznaje, że ojciec wrócił z pracy, gdyż zmienia się jego zachowanie. Jedynym marzeniem rodziny jest powrót do wyremontowanego mieszkania. Rodzina chciałaby zakończyć remont mieszkania oraz wyposażyć je w najpotrzebniejsze sprzęty. Obecnie rodzina potrzebuje lodówko-zamrażarki, pralki automatycznej oraz kuchenki gazowej, gdyż posiadane obecnie są w znacznym stopniu zużyte. Państwo potrzebują również odzieży oraz obuwia dla wszystkich członków rodziny. Rodzina będzie wdzięczna za żywność i środki czystości. Dla niepełnosprawnego Pana Roberta prosi o pielucho-majtki na rzepy rozmiar M-2 oraz podkłady na łóżko 90 cm na 60 cm. Rodzina nie oczekuje nowych sprzętów i będzie wdzięczna za każdą okazaną pomoc.

 

Potrzeby Rodziny:

- pielucho-majtki na rzepy rozmiar M-2,
- podkłady na łóżko 90x60
- środki czystości: proszek do prania, płyn do mycia naczyń, mydło/żel myjący, pasta do zębów, płyn do płukania, płyny czyszczące, szampon, szczoteczka do zębów
- wyposażenie mieszkania: kołdra, koc, ręczniki, pościel (poszwy, prześcieradło), poduszka
- szczególne upominki: pani Krystyna - suszarko-lokówka do włosów; pan Roman - wędka spinningowa
szczegółowe informacje dotyczące rodziny i jej potrzeb (do poprania tutaj)
Ludzi dobrego Serca prosimy o przekazanie pomocy rzeczowej do Biura Izby lub wpłaty na rachunek bankowy: ING BANK ŚLĄSKI 92 1050 1911 1000 0022 5758 2029 z dopiskiem „szlachetna paczka”. Przed planowanym zakupem potrzebnych rzeczy bardzo prosimy o kontakt z biurem Izby, w celu uzyskania informacji o aktualnym stanie zbiórki

 


KOMUNIKAT DZIEKANA RADY OIRP W ZIELONEJ GÓRZE

Działając na podstawie par. 2 pkt 1 Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy stanowiącego załącznik do Uchwały KRRP Nr 97/IX/2015 z dnia 11 września 2015 r. (ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr 100/X/2018 KRRP z dnia 22 września 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy) zapraszam radców prawnych deklarujących chęć udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w trybie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej w n/w powiatach aby do dnia 3 grudnia 2018 r. (decyduje data wpływu do biura Izby) złożyły Dziekanowi tutejszej Rady (na adres OIRP w Zielonej Górze, ul. ks. Piotra Skargi 10, 65-416 Zielona Góra) deklarację wg załączonego wzoru.

POWIAT SŁUBICKI pkt w Słubicach - 2 radców prawnych

POWIAT WSCHOWSKI - pkt w Sławie - 1 radca prawny

Dziekan Rady OIRP w Zielonej Górze 

Jowita Pilarska-Korczak

deklaracja udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej (tutaj)

ogólne informacje o nieodpłatnej pomocy prawnej


ZIMOWE WARSZTATY MEDIACJI

SZKOLENIE MEDIATORÓW W NOWEJ ODSŁONIE!

Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych zaprasza na Zimowe  Warsztaty Mediacji wszystkich radców prawnych, którzy chcieliby uzyskać certyfikat i zostać wpisani na listę mediatorów certyfikowanych CMG przy KIRP oraz wykonywać zawód mediatora.

Szkolenie odbędzie się w Warszawie w dwóch sesjach weekendowych (od piątku do niedzieli).

Terminy: 16-18.11.2018 r. oraz 30.11-02.12.2018 r.

Miejsce: Centrum Szkoleniowe Sienna Training Centre, ul. Sienna 73, Warszawa

Cena: 2.100 zł + VAT, tj. 2583 zł; (cena obejmuje lunch oraz materiały szkoleniowe, organizator nie zapewnia noclegów)    

Link do rejestracji: http://zwm2018.badanie.net/

Zarejestruj się już dziś! Ostateczny termin zgłoszeń upływa 31 października 2018 r. 

Liczba miejsc ograniczona.

Za udział w szkoleniu można uzyskać 80 punktów.


Warsztaty Specjalistyczne dla Mediatorów 16-17 listopada 2018 r.

 

Szanowne Koleżanki Mediatorki, Szanowni Koledzy Mediatorzy,

miło mi poinformować, że po długich przygotowaniach Centrum Mediacji Gospodarczej przy KIRP uruchamia cykl szkoleń dedykowanych dla mediatorów mających już ukończone podstawowe 40 godzinne szkolenie.
Szkolenia będą miały formę Warsztatów Specjalistycznych i skoncentrowane będą na wybranych fragmentach etapów mediacji i tych zagadnieniach, które zostały wskazane przez naszych mediatorów. Warsztaty będą zatem miejscem rozwiązywania konkretnych problemów występujących w procesie mediacji, jak i  platformą wymiany doświadczeń i zgłaszania problemów oraz blokad spotykanych w konkretnych mediacjach.

Korzyści z udziału w Warsztatach Specjalistycznych z całą pewnością odczują zarówno doświadczeni mediatorzy jaki i Ci, którzy dopiero przegotowują się do praktyki mediacyjnej. Scenki, ćwiczenia i symulacje oparte na realnych sytuacjach mediacyjnych, rozmowy z doświadczonymi praktykami, są najlepszą szkołą dla poszukującego mediatora.

Trenerami będą mediatorzy praktycy, mediatorzy dydaktycy, doświadczeni akademicy i prawnicy.

Warsztaty będą się odbywały w Warszawie w ciągu dwóch kolejnych dni: piątku i soboty. Uczestniczyć można w poszczególnych dniach lub w obu, korzystając ze zniżek.
Zachęcam Państwa do zapoznania się z tematami najbliższych Warsztatów 16-17 listopada 2018r. i zarejestrowania się do udziału w nich.
Ze względu na formę warsztatową zajęć maksymalna liczba uczestników to 26 osób.

Węcej informację dostępnych na stronie: http://mediacje.kirp.pl/szkolenie/warsztaty-specjalistyczne-dla-mediatorow/

Pozdrawiam serdecznie

Cezary Jezierski

Dyrektor Centrum Mediacji Gospodarczej przy KIRP


STANOWISKO RADY OIRP W ZIELONEJ GÓRZE W SPRAWIE DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH WOBEC SĘDZIÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH

Stanowisko z dnia 9 października 2018r. Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze w sprawie działań podejmowanych wobec sędziów sądów powszechnych.

Na podstawie §2 ust. 2 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały Nr 34/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów (tekst jednolity: Uchwała Nr 161/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 18 stycznia 2018r.) Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze przyjmuje następujące stanowisko:

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze wyraża zaniepokojenie działaniami dyscyplinarnymi podejmowanymi wobec sędziów sądów powszechnych.

W ocenie Rady świadczyć one mogą o tym, że podejmowane są w celach innych niż te, którym mają służyć.

Gdyby powyższe zostało potwierdzone należałoby to uznać za zagrożenie dla fundamentów demokratycznego państwa prawnego.

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze


KOMUNIKAT DZIEKANA RADY OIRP W ZIELONEJ GÓRZE

Działając na podstawie par. 2 pkt 1 Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy stanowiącego załącznik do Uchwały KRRP Nr 97/IX/2015 z dnia 11 września 2015 r. (ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr 100/X/2018 KRRP z dnia 22 września 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy) zapraszam radców prawnych deklarujących chęć udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w trybie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej aby do dnia 31 października 2018 r. złożyły Dziekanowi tutejszej Rady (na adres OIRP w Zielonej Górze, ul. ks. Piotra Skargi 10, 65-416 Zielona Góra) deklarację wg załączonego wzoru.

Dziekan Rady OIRP w Zielonej Górze 

Jowita Pilarska-Korczak

deklaracja udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej (tutaj)

ogólne informacje o nieodpłatnej pomocy prawnej


KOMUNIKAT PO SPOTKANIU PRZEDSTAWICIELI OGÓLNOPOLKSIEJ SIECI OŚRODKÓW MEDIACJI RADCÓW PRAWNYCH

O mediacji na spotkaniu w Łodzi

przedstawicieli Ogólnopolskiej Sieci Ośrodków Mediacji Radców Prawnych.

 

Tegoroczny Międzynarodowy Dzień Mediacji przypada na dzień 18 października 2018 r. Przykładem lat ubiegłych, w tygodniu od 15 do 19 października 2018 r. obchodzony jest tzw. Tydzień Mediacji. Powyższe terminy zbiegają się w czasie z pierwszą rocznicą powstania Ogólnopolskiej Sieci Ośrodków Mediacji Radców Prawnych, której zawiązanie miało miejsce w dniu 16 października 2017 r. Warto przypomnieć, że sieć tworzy 19 ośrodków mediacyjnych powołanych przez poszczególne Okręgowe Izby Radców Prawnych, w których zrzeszonych jest aktualnie blisko 300 radców prawnych z uprawnieniami mediatora.

 

W dniach 5-7 października w Łodzi odbyło się ogólnopolskie spotkanie przedstawicieli Ośrodków Mediacji działających przy OIRP. Zgromadzonych przywitał Dziekan OIRP
w Łodzi r.pr. Grzegorz Wyszogrodzki, przedstawiciel Ośrodka Mediacji przy tej Izbie -r.pr. Aleksandra Krysztofiak oraz Dyrektor Centrum Mediacji Gospodarczej przy KIRP r.pr. Cezary Jezierski, jako współorganizatorzy spotkania.

Spotkanie rozpoczęło się wykładem SSO Rafała Maciejewskiego Przewodniczącego X Wydziału Gospodarczego Sądu Okręgowego w Łodzi na temat ugód mediacyjnych zawieranych przez strony między innymi w sprawach gospodarczych.

 

W trakcie spotkania radcowie prawni – mediatorzy mieli także okazję udoskonalić swój warsztat mediacyjny poprzez udział w czterogodzinnym szkoleniu pt. „Niezbędnik mediatora - psychologiczne narzędzia facylitujące proces mediacji”. Szkolenie miało charakter prelekcji i zostało przeprowadzone przez dr Ewę Jarczewską-Gerc z Uniwersytetu SWPS w Warszawie. W trakcie szkolenia omówione zostały m.in. zagadnienia dotyczące komunikacji w procesie mediacji, przyczyny i konsekwencje błędów popełnianych w procesie komunikowania się oraz sposoby eliminacji tych błędów. Istotna część szkolenia została poświęcona roli emocji i ich ekspresji w postępowaniu mediacyjnym, sposobom perswazji, a także strategiom radzenia sobie z emocjami w trakcie posiedzeń mediacyjnych.

 

Podczas prac plenarnych radcowie prawni – mediatorzy mieli szanse wymienić się doświadczeniami i spostrzeżeniami w odniesieniu do praktycznych aspektów prowadzenia postępowań mediacyjnych na obszarze działania różnych ośrodków sądowych.

 

Omówione zostały kwestie związane z funkcjonowaniem poszczególnych Ośrodków, w tym również w związku z wejściem w życie przepisów RODO.

Uczestnicy spotkania mieli też możliwość zapoznania się z działaniami Ministerstwa Sprawiedliwości zmierzającymi do włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” i „Prowadzenie mediacji sądowych
i pozasądowych w sprawach gospodarczych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

 

Spotkanie przedstawicieli ogólnopolskiej sieci Ośrodków Mediacyjnych Radców Prawnych było również okazją do zaprezentowania dokumentu pt. „Poradnik o mediacji dla prawników” stanowiącego efekt prac Europejskiej Komisji na Rzecz Skutecznego Wymiaru Sprawiedliwości (CEPEJ). Dokument ten został opracowany przez Radę Adwokatur
i Stowarzyszeń Prawniczych Europu (CCBE). Jego głównym celem jest podniesienie świadomości prawników w zakresie mediacji oraz opisanie wynikających z tej mediacji zachęt i możliwości, których osoby wykonujące zawody prawnicze nie zawsze są w stanie dostrzec lub docenić. Warto podkreślić, iż jedną z osób mających kluczowy wkład w opracowanie ww. dokumentu jest reprezentujący Polskę, przedstawicieli Ogólnopolskiej Sieci Ośrodków Mediacji Radców Prawnych i Kierownik Ośrodka Mediacji przy OIRP w Warszawie, radca prawny Tomasz Maliński.

 

Komunikat powstał we współpracy z Ośrodkiem Mediacji w Szczecinie-reprezentowanym przez r.pr. Tomasza Pichetę.

 

r.pr. Aleksandra Krysztofiak

r.pr. Cezary Jezierski


Zimowe warsztaty mediacji - Szkolenie mediatorów w nowej odsłonie

 

SZKOLENIE MEDIATORÓW W NOWEJ ODSŁONIE!

 

Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych zaprasza na Zimowe  Warsztaty Mediacji wszystkich radców prawnych, którzy chcieliby uzyskać certyfikat i zostać wpisani na listę mediatorów certyfikowanych CMG przy KIRP oraz wykonywać zawód mediatora.

Szkolenie odbędzie się w Warszawie w dwóch sesjach weekendowych (od piątku do niedzieli).

 

Terminy: 16-18.11.2018 r. oraz 30.11-02.12.2018 r.

 

Miejsce: Centrum Szkoleniowe Sienna Training Centre, ul. Sienna 73, Warszawa

 

Cena: 2.100 zł + VAT, tj. 2583 zł; (cena obejmuje lunch oraz materiały szkoleniowe, organizator nie zapewnia noclegów)    

 

Link do rejestracji:

http://zwm2018.badanie.net/

 

Zarejestruj się już dziś! Ostateczny termin zgłoszeń upływa 31 października.

Liczba miejsc ograniczona.

Za udział w szkoleniu można uzyskać 80 punktów.

 

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE: http://mediacje.kirp.pl/szkolenie/szkolenie-mediatorow-w-nowej-odslonie/


WNIOSEK O WPIS NA LISTĘ APLIKANTÓW RADCOWCKICH

Wpis na listę aplikantów radcowskich

Osoby, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu wstępnego na aplikację radcowską, które chciałyby rozpocząć aplikację radcowską w styczniu 2019 r., powinny wniosek o wpis na listę aplikantów radcowskich złożyć do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze najpóźniej do dnia 31 października 2018 r.

Wniosek o wpis na listę aplikantów można złożyć osobiście w siedzibie OIRP w Zielonej Górze albo wysłać go pocztą na adres: ul. ks. Piotra Skargi 10, 65-416 Zielona Góra (decyduje data nadania).

Do wniosku należy dołączyć:

 • informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku,

 • oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

 • oświadczenie o zakończonych lub toczących się postępowaniach karnych lub dyscyplinarnych,

 • dowód uiszczenia opłaty wpisowej w wysokości 210,00 zł (podstawa prawna: Uchwała Nr 144/VII/2010 KRRP dnia 17 września 2010 r. w sprawie wysokości opłat związanych z wpisem na listę radców prawnych, listę aplikantów radcowskich i listę prawników zagranicznych).

Opłatę wpisową należy wnieść na rachunek bankowy OIRP w Zielonej Górze nr ING BANK ŚLĄSKI 92 1050 1911 1000 0022 5758 2029 lub PKO BP 50 1020 5402 0000 0902 0232 0802, z dopiskiem: „opłata wpisowa” oraz podaniem imienia, nazwiska – w terminie do dnia 31 października 2018 r.

Osoby, które do zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację dołączyły zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego albo kserokopię dyplomu, obowiązane są wraz z wnioskiem o wpis na listę aplikantów dostarczyć:

1) oryginał dyplomu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo

2) urzędowy odpis tego dyplomu, albo

3) poświadczoną notarialnie kopię oryginału lub urzędowego odpisu tego dyplomu.


Nabór uzupełniający do Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Gorzowie Wlkp.

Informujemy, że Wojewoda Lubuski przeprowadza nabór uzupełniający do Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Gorzowie Wlkp.

Informacje dotyczące naboru, lista oraz wzory dokumentów znajdują się na stronie internetowej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego: www.lubuskie.uw.gov.pl w zakładce „Wydziały Urzędu” ---> „Wydział Zdrowia” ---> ”Aktualności” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, który znajduje się pod adresem: www.bip.lubuskie.uw.gov.pl w zakładce „Wojewoda” ---> „Komunikaty Wojewody”.

Dokumenty proszę składać w biurze Izby w terminie do dnia 10 października 2018 r.

Informacji można również zasięgnąć pod numerem telefonu: 95 711 54 49


Uchwała KRRP w sprawie tłumaczenia nazwy zawodu radcy prawnego, nazw samorządu radców prawnych jego organów i jednostek organizacyjnych na język angielski

W załączeniu przekazujemy Uchwałę Nr 102/X/2018 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 września 2018 r. w sprawie tłumaczenia nazwy zawodu radcy prawnego, nazw samorządu radców prawnych, jego organów i jednostek organizacyjnych oraz nazwy „Kancelaria Radcy Prawnego” na język angielski.

DO POBRANIA: Uchwała KRRP


WYNIKI EGZAMINU WSTĘPNEGO NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ 2018

Komisja egzaminacyjna ds. aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Zielonej Górze wyniki egzaminu wstępnego na aplikację radcowską przeprowadzonego w dniu 29 września 2018 r. ogłosiła TUTAJ


Program wymiany prawników MULTILAW - IV TURA

Krajowa Izba Radców Prawnych zaprasza czynnych radców prawnych majacych nie więcej niż 5 lat doświadczenia zawodowego do wzięcia udziału w projekcie finansowanym ze środków UE - MULTILAW polegajacym na wymianie prawników pomiędzy 7 państwami Unii Europejskiej. Szczegóły w załączniku.

Radcowie prawni zainteresowani wyjazdem mogą przesyłać swoje zgłoszenia do piątku 26 października br. poprzez formularz dostępny tutaj: http://kirp.pl/miedzynarodowa-wymiana-prawnikow-rekrutacja-do-czwartej-tury-programu/  Zachęcamy także do zapoznania się z relacjami z poprzednich tur wymiany umieszczonymi na stronie KIRP pod następującym linkiem: http://kirp.pl/category/programy-miedzynarodowe/

Jednocześnie, gdyby zechcieli Państwo zorganizować staż dla prawnika z zagranicy w ramach programu międzynarodowej wymiany prawników (uzgodnione dwa tygodnie w okresie od stycznia do kwietnia 2019 r. w wybranej kancelarii), będziemy zobowiązani za informację w tej sprawie w terminie do piątku 12 października.

Do pobrania:

1. Pismo Wiceprezesa KRRP Pana Michała Korwka

2. MULTILAW - Practical guide

 


Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Problemy regulacji zamówioeń publicznych"

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego zaprasza do udziału w ogólnopolskiej Konferencj Naukowej " Problemy regulacji zamówień publicznych".

Miejsce: Centrum Konferencyjne Adgar Plaza, Warszawa ul. Postępu 17a

Termin: 16 listopada 2018 r.

O konferencji

Celem organizowanej Konferencji Naukowej jest identyfikacja teoretycznych i praktycznych problemów stanowienia prawa zamówień publicznych w Polsce. Konferencja stanowić ma głos w dyskusji w toczącym się aktualnie procesie zmian w regulacjach prawnych. Zamierzeniem organizatorów Konferencji jest by służyła wymianie myśli i spostrzeżeń, była okazją do sformułowania diagnoz aktualnego stanu prawnego w obszarze zamówień publicznych oraz sformułowania postulatów de lege ferenda.

 

Termin przesyłania tematów wystąpień: 15 października 2018 r.

Termin przesyłania materiałów do publikacji: 15 grudnia 2018 r.

Efektem Konferencji będzie monografia, która zostanie opublikowana w 2019 roku.

 

Więcej informacj oraz rejestracja dostępne na stronie: http://www.konferencjazp.wpa.uz.zgora.pl/


AKADEMIA PRAWNIKA - Ośrodek Mediacji OIRP w Bydgoszczy - SZKOLENIE

Ośrodek Mediacji przy OIRP w Bydgoszczy zaprasza wszystkich radców prawnych i adwokatów na nowatorskie szkolenie „uszyte na miarę”  AKADEMIA PRAWNIKA

 

Czy 9 lat nauki prawa wystarczy do osiągnięcia sukcesu?

Dotychczasowy system kształcenia prawników nie przewidywał doskonalenia umiejętności miękkich, które będą włączone do programu szkolenia aplikantów dopiero od najbliższego roku szkolnego. Udział w Akademii Prawnika to doskonała okazja dla praktykujących radców prawnych/adwokatów dostosowania się do zmieniających wymagań i potrzeb rynku. Badania wykazały, iż to właśnie „umiejętności miękkie” mają decydujące znaczenie na drodze do sukcesu.

Program: został opracowany przez trenera biznesu przy udziale radcy prawnego z 15 letnim doświadczeniem. Poszczególne tematy będące przedmiotem odrębnych szkoleń zostały połączone w taki sposób, aby w ramach jednego szkolenia wyposażyć prawnika w efektywne narzędzia do wykonywania swojej pracy.

Prawnik XXI wieku to nie tylko godny zaufania znawca przepisów prawa, ale to ktoś, kto :
• umie słuchać, odzwierciedlać, okazywać empatię,
• podąża za swoim klientem, rozumie jego potrzeby,
• umie przemawiać i przekonywać do znalezienia najlepszego rozwiązania a nie do swoich racji,
• zna i stosuje pozasądowe metody rozwiązywania sporów,
• umie dobrze zorganizować swoją pracę, radzić sobie ze stresem i presją

 

Podczas kursu prowadzonego według autorskiego programu nauczysz się :

 • rozpoznawać i zaspokajać rzeczywiste potrzeby swoich klientów, odkrywać co kryje się pod pojęciem „interes klienta”,
 • radzić sobie z „trudnymi sytuacjami w kontakcie z klientem” za pomocą narzędzi asertywnych,
  • budować i rozwijać dobre relacje z klientami,
 • rozpoznawać rodzaje temperamentu i typy osobowości oraz dostrajać do nich swoją komunikację,
 • psychologicznych aspektów komunikacji międzyludzkiej,
 • negocjować efektywnie swoje wynagrodzenie,
 • moderować strony w poszukiwaniu rozwiązania korzystnego dla obu stron sporu,
 • rozpoznawać taktyki negocjacyjne i umieć się przed nimi obronić,
 • lepiej rozumieć istotę sporu, pozasądowe metody rozwiązywania sporów, rolę prawnika w mediacji,
 • stosować w praktyce tajniki dobrej autoprezentacji, sztuki przemawiania, przekonywania, podstawy praw perswazji,
 • zarządzać sobą w czasie i organizować swoją pracę,
 • stosować techniki redukcji stresu, radzić sobie z „ pracą pod presją”,
 • podstawowych elementów zarządzania kancelarią
 •  

Terminy szkolenia: 26,27,28 październik 16,17,18 listopad 2018r.piątki od 13.00-19.00, soboty, niedziele od 09.00-16.00
Zgłoszenia są przyjmowane do 22.10.2018r.

 

Szczegóły na: https://om.oirp.bydgoszcz.pl/szkolenie/akademia-prawnika/


SZKOLENIA OGÓLNOPOLSKIE - KRRP

Serdecznie zapraczamy do udziału w szkoleniach ogólnopolskich organizowanych przez Krajową Izbę Radców Prawnych.

Szkolenia KIRP znajdują się na stronie: http://szkolenia.kirp.pl


ZAPRASZAMY NA WYCIECZKĘ DO POCZDAMU

Okręgowa Izba Radców Prawych w Zielonej Górze zaprasza na wycieczkę do POCZDAMU.

Termin: 13 października 2018 r.
Cena: 99,00 zł 

Program:

07:00 – wyjazd z Zielonej Góry.

Wyjazd z kraju: Świecko. 10.00 – przyjazd do Poczdamu.

Zwiedzanie POCZDAMU  ("Wersal Północy", stolica Brandenburgii):

Stare Miasto - rynek, ratusz, kościół św. Mikołaja, Brama Brandenburska, dzielnica holenderska (miniatura Amsterdamu), Aleksandrovka (wioska rosyjska), ulica Brandenburska (deptak). Czas wolny.

Zespół parkowo-pałacowy SANSSOUCI (lista UNESCO) pałac Sanssouci, Nowy Pałac, Chińska Herbaciarnia, Oranżeria, Kościół Pokoju, młyn- wiatrak.

Pałac CECILIENHOFF - miejsce spotkań Wielkiej Trójki podczas słynnej Konferencji Poczdamskiej w 1945 r.

Około 17:00 – wyjazd do kraju. Wjazd do kraju: Świecko. 20:00 – rozwiązanie wycieczki w Zielonej Górze.

W cenie:

- autokar firmowy: klimatyzacja, wc, dvd, barek płatny – ok. 500 km

- pilot BP EXODUS ,

- ubezpieczenie NW, KL, bagaż

- podatek VAT

- system audio guide

 

Dodatkowe opłaty: ( wymaga wcześniejszej rezerwacji! )

15 euro - wstęp do Neue Palais (z polskim przewodnikiem lokalnym )

Uwaga! Do przekroczenia granicy wymagany jest paszport lub dowód osobisty.

 

Szczegółowych informacji udziela r. pr. Małgorzata Wiśniewska, tel. 606 730 277

 


Konkurs na projekt wspierający rozwój zawodowy radców prawnych

Komisja Wspierania Rozwoju Zawodowego Krajowej Rady Radców Prawnych ma przyjemność zaprosić do udziału w konkursie na najciekawszy projekt w zakresie wspierania rozwoju zawodowego radców prawnych. 

Należy sporządzić krótki (13 stronnicowy) opis inicjatywy, jaka powinna zostać zrealizowana przez samorząd dla wsparcia swoich członków, ze wskazaniem celu projektu i spodziewanych korzyści dla radców prawnych. Najlepszy projekt zostanie zgłoszony do budżetu Komisji Wspierania Rozwoju Zawodowego i zrealizowany w 2019 roku. Do konkursu mogą przystąpić radcowie prawni, którzy nie ukończyli 35. roku życia i zostali wpisani na listę oraz wykonują zawód nie dłużej niż cztery lata. Na najlepsze projekty czekają wyróżnienia w postaci zaproszenia do bezpłatnego uczestniczenia w Forum Młodych Radców Prawnych, które odbędzie się w dniach 1921 października w Poznaniu.

Zgłoszenia, zawierające informację o numerze wpisu, dacie wpisania na listę radców prawnych oraz rozpoczęcia wykonywania zawodu, należy przesyłać do 3 października br. pocztą elektroniczną na adres jankowski@kirp.pl Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 8 października br. W razie pytań w sprawie konkursu lub Forum Młodych Radców Prawnych zapraszamy do kontaktu mailowego na adres jankowski@kirp.pl

Życzymy inspiracji i czekamy na Państwa projekty.


X edycja Konkursu na książkę prawniczą najbardziej przydatną w praktyce wymiaru sprawiedliwości

Konkurs na książkę prawniczą najbardziej przydatną w praktyce wymiaru sprawiedliwości

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

"uprzejmie informujemy, że Redakcja miesięcznika "Przegląd Sądowy" oraz Wolters Kluwer Polska SA ogłosiły X edycję Konkursu na książkę prawniczą najbardziej przydatną w praktyce wymiaru sprawiedliwości.

Organizatorzy serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w Konkursie przez zgłaszanie książek zasługujących - w Waszej opinii - na szczególne wyróżnienie. Organizatorom bardzo zależy na promowaniu publikacji niosących realne wskazówki i rozwiązania odnośnie do stosowania prawa w postęowaniach sądowych. Takie ujęcie tematu ma na celu ułatwić pracę przedstawicielom wymiaru sprawiedliwości i stronom procesu, a nowym adeptom zawodów prawniczych przybliżyć praktyczną stronę profesji.

Dziesiąta edycja Konkursu obejmuje książki wydane po raz pierwszy w 2017 roku. Mile widziane są zarówno publikacje wieloletnich praktyków, jak i młodych autorów. Powinny one mieć charakter opracowania o charakterze ogólnym, monografii prawniczej, poradnika praktycznego albo komentarza; może to być także opracowanie orzecznictwa.

Za najlepszą pracę jest przewidziana dla Zwycięzcy nagroda pieniężna w wysokości 10 000 zł. Ponadto organizatorzy mogą przyznać wyróżnienie w postaci rocznego bezpłatnego dostępu do elektronicznego serwisu prawniczego LEX Sigma oraz rocznej bezpłatnej prenumeraty "Przeglądu Sądowego".

 

Do zgłoszenia należy dołączyć 2 egzemplarze polecanej książki. Szczegóły dotyczące Konkursu można znaleźć w najbliższych numerach "Przeglądu Sądowego" oraz na http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/images/czasopisma/PrzeglądSadowy/konkurs-PS_X_edycja.pdf.

W wypadku jakichkoilwiek wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: +48 662 224 361."

 

 

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z powyższą informacją i Regulaminem oraz wskazywanie do biura Izby proponowanych do nagrody publikacji wraz z uzasadnieniem, w terminie do 10 października 2018 r.

 

DO POBRANIA:

Regulamin Konkursu "Przeglądu Sądowego" na książkę prawniczą najbardziej przydatną w praktyce wymiaru sprawiedliwościLubuskie Forum Prawa Samorządu Terytorialnego 19-20 października 2018 r.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

serdecznie zpraszamy na:

Lubuskie Forum Prawa Samorządu Terytorialnego

odbywającego się w dniach 19 - 20 października 2018 r.

na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego

Plac Słowiański 9, 65-069 Zielona Góra

Za udział w konferencji można uzyskać 5 punktów szkoleniowych.

TERMIN ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONFERENCJI DLA RADCÓW RPAWNYCH DO DNIA 30 września 2018 r.

Organizatorzy:

Katedra Prawa Konstytucyjnego

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego;

Katedra Organizacji Administracji Publicznej

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego;

Fundacja Państwo Prawa

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO POBRANIA ...:::KLIK:::...

 

 

PROGRAM KONFERENCJI

19 października (Piątek)

8.00: Rejestracja uczestników

9.00: Otwarcie konferencji

Prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego

9.10: Wprowadzenie - dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. UZ - Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego WPiA UZ, Współprzewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji

9.20: Podpisanie Porozumienia o współpracy między Zrzeszeniem Gmin Województwa Lubuskiego a Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego

9.30: Debata samorządowa z udziałem przedstawicieli samorządu terytorialnego, administracji, prawodawców i nauki, s. 104.

Uczestnicy debaty:

Mgr Czesław Fiedorowicz, Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego

Mgr Janusz Kubicki, Prezydent Zielonej Góry

Prof. dr hab. Bogusław Liberadzki, Poseł i Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego

Dr hab. Andrzej Misiołek, prof. WSZOP w Katowicach, Senator RP, Przewodniczący Komisji Infrastruktury Senatu RP

Mgr Elżbieta Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego

Dr hab. Waldemar Sługocki, prof. UZ, Senator RP, Zastępca Przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP

Dr hab. Bogdan Ślusarz, prof. UZ, Kierownik Katedry Organizacji Administracji Publicznej - prowadzący debatę

Mgr Wadim Tyszkiewicz - Prezydent Nowej Soli

Mgr Artur Zasada, Poseł na Sejm RP, Komisja Infrastruktury Sejmu RP,

Dr Piotr Zientarski, Senator RP, Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu RP

 

10.30: Przerwa kawowa, sala 103

Briefing medialny z udziałem uczestników debaty parlamentarnej, sala 105

10.45: Pierwsza Sesja plenarna, Konstytucyjne aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego, sala 104.

Przewodniczy: Dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. UZ

Sekretarz: Dr Anna Chodorowska

10.45 - Dr Ryszard Balicki Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski - Konstytucyjna zasada samorządu terytorialnego

11.00 - Dr Ryszard Krawczyk Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi - Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki - Konstytucyjna zasada pomocniczości a samorząd terytorialny

11.15 - Dr Tomasz Zalasiński Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka, Warszawa - Konstytucyjna zasada stabilności finansów publicznych i jej konsekwencje dla samorządu terytorialnego

11.30 - Dr hab. Krzysztof Eckhardt, prof. WSPiA Wydział Prawa, WSPIA Rzeszowska Szkoła Wyższa - Konstytucyjne zasady decentralizacji władzy publicznej i samodzielności samorządu terytorialnego w warunkach stanu nadzwyczajnego

11.45 - Dr hab. Wojciech Orłowski, prof. UMCS Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie - Czy interesy samorządu terytorialnego są dobrze reprezentowane w procesie stanowienia prawa?

12.00 - Prof. dr hab. Krzysztof Skotnicki Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki - Zasada równości w wyborach samorządowych (w sprawie liczby radnych i okręgów wyborczych)

12.15 - Dr hab. Jerzy Ciapała, prof. USz Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński - Akty prawa miejscowego jako formy stanowienia prawa przez samorząd terytorialny. Wybrane problemy na tle aktualnych uwarunkowań

12.30 - Prof. dr hab. Marek Chmaj Wydział Prawa, Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Warszawie - Ochrona samodzielności samorządu terytorialnego w kontekście tzw. ustawy dezubekizacyjnej

12.45: Przerwa kawowa, sala 103.

13.00: Druga sesja plenarna, Europejskie aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego, sala 104.

Przewodniczy: Dr hab. Sławomir Patyra, prof. UMCS

Sekretarz: Dr Justyna Węgrzyn

13.00 - Dr hab. Robert Grzeszczak, prof. UW Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski - Samorząd państwa członkowskiego Unii Europejskiej - formy i zakres wpływu na proces tworzenia prawa

13.15 - Dr hab. Waldemar Sługocki, prof. UZ, Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Zielonogórski - Polski samorząd terytorialny w świetle polityki spójności Unii Europejskiej - doświadczenia i wyzwania

13.30 - Dr hab. Bogdan Ślusarz, prof. UZ Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Zielonogórski - Fundusze strukturalne Unii Europejskiej jako istotny składnik budżetu - aspekty prawne

13.45 - Dr Izabela Gawłowicz Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Zielonogórski - "Subsidiarity means everyone has a part to play". O subsydiarności w prawie Unii Europejskiej z perspektywy międzynarodowej

14.00 - Prof. dr hab. Jacek Sobczak Sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, Wydział Prawa, Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Warszawie - Zadania samorządu terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej w stosunkach ze Wschodem

14.15 - Dr hab. Ewa Tuora - Schwierskott, prof. PWSZ w Legnicy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy - Konstytucyjne aspekty wyborów samorządowych w Republice Federalnej Niemiec

14.30 - Dr Anna Chodorowska Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Zielonogórski - Swoboda działalności władz lokalnych we Francji jako prawo podstawowe

14.45: Przerwa

16.00: Panele dyskusyjne

16.00: Pierwszy panel dyskusyjny, Prawne aspekty realizacji zadań przez jednostki samorządu terytorialnego, sala 105.

Przewodniczy: Dr hab. Bernadetta Nitschke - Szram, prof. UZ

Sekretarz: Dr Agnieszka Opalińska

16.00 - Dr Agnieszka Opalińska Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Zielonogórski- Partycypacja społeczna wyzwaniem dla samorządu. Zalety i wady budżetów obywatelskich

16.15 - Dr Aleksandra Stopova - Kozioł Wydział Zarządzania, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach - Oświadczenie woli wójta w imieniu gminy

16.30 - Dr Bogusław Przywora Uniwersytet Humanistycznoprzyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Biuro Analiz Sejmowych - Problem reglamentacji sprzedaży alkoholu po nowelizacji przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 2018 roku

16.45 - Dr Ewa Żołnierczyk Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Zielonogórski, Sposób powoływania komisji konkursowej w celu wyłonienia kierownika samodzielnego publicznego ośrodka zdrowia

17.00 - Dr Leszek Kaczmarski Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Zielonogórski - Współdziałanie organów administracji w postępowaniu w sprawie ustalenia warunków zabudowy

17.15 - Dr hab. Bogdan Halczak, prof. UZ Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Zielonogórski - Prawne podstawy działania Wojewódzkich Rad Narodowych (1950-1956)

17.30 - Dyskusja

16.00: Drugi panel dyskusyjny, Praktyczny wymiar kodeksu wyborczego w obszarze funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, sala 010.

Przewodniczy: Ks. dr hab. Tadeusz Stanisławski, prof. UZ

Sekretarz: Dr Justyna Michalska

16.00 - Dr Justyna Michalska Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Zielonogórski - Rola gminy w realizacji Kodeksu wyborczego

16.15 - Dr Anna Feja - Paszkiewicz Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Zielonogórski - Stałe zamieszkiwanie na obszarze jednostki samorządu terytorialnego jako cenzus wyborczy w wyborach do organów samorządu terytorialnego

16.30 - Michał Zieliński Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Zielonogórski - O ciszy wyborczej inaczej - pożądany zakres przedmiotowy w wyborach samorządowych

16.45 - Dr Katarzyna Płonka - Bielenin Wydział Zarządzania, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach - Analiza zmian w samorządzie gminnym wprowadzonych ustawą z 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych

17.00 - Dr Nina Leśniak - Niedbalec Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Zielonogórski - Ustawowe zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej a działalność jednostek samorządu terytorialnego – zagadnienia wybrane

17.15 - Dr hab. Jarosław Kuczer, prof. UZ Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Zielonogórski - Sejmik zielonogórski w systemie administracyjnym Księstwa Głogowskiego

w epoce habsburskiej (1526-1740)

17.30 - Dyskusja

16.00: Trzeci panel dyskusyjny, Realizacja zadań przez jednostki samorządu terytorialnego w płaszczyźnie zaspokajania potrzeb obywateli, sala 0.12.

Przewodniczy: Dr hab. Sabina Grabowska, prof. UR

Sekretarz: Dr Piotr Kapusta

16.00 - Ks. dr hab. Tomasz Rakoczy, prof. UZ Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Zielonogórski - Rola gminy we wspieraniu rodziny

16.15 - Dr Justyna Węgrzyn Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Zielonogórski - Przetwarzanie danych osobowych przez gminne ośrodki pomocy społecznej

16.30 - Dr Daniel Wojtczak Wydział Zarządzania, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach - Prawo obywatela do informacji o działalności organów samorządu terytorialnego

16.45 - Adw. Robert Kornalewicz Okręgowa Rada Adwokacka w Zielonej Górze - Obrona organów samorządu terytorialnego przed nadużywaniem prawa do informacji - teoria i praktyka

17.00 - Dr Marta Górka Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Zielonogórski - Wpływ regulacji ustawy o jawności życia publicznego na funkcjonowanie władz samorządowych

17.15 - Dr Piotr Kapusta Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Zielonogórski - Szczególna ochrona stosunku pracy radnego

17.30 - Dyskusja

20 października (Sobota)

10.00: Trzecia Sesja Plenarna, Zasady funkcjonowania i kontroli jednostek samorządu terytorialnego, s. 104.

Przewodniczy: Prof. dr hab. Krzysztof Skotnicki

Sekretarz: Dr Anna Feja - Paszkiewicz

10.00 - Dr hab. Piotr Tuleja, prof. UJ, Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński - Zasada wyłączności ustawy a zakres swobody prawodawczej gminy

10.15 - Dr hab. Sławomir Patyra, prof. UMCS Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie - Granice nadzoru nad samorządem terytorialnym. Stan normatywny a praktyka

10.30 - Dr hab. Andrzej Gorgol, prof. UZ Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Zielonogórski - Władztwo rady gminy w zakresie podatków samorządowych

10.45 - Dr Zbigniew Wrona Radca Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Departament Prawny i Orzecznictwa Kontrolnego, Najwyższa Izba Kontroli - Prawne aspekty i praktyka kontroli NIK wobec jednostek samorządu terytorialnego

11.00 - Dr hab. Anna Gołębiowska, dr Anna Kociołek - Peksa Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego, Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie - Rola soft law i uwarunkowań prakseologicznych w kształtowaniu ustroju samorządu terytorialnego

11.15 - Dr hab. Martyna Łaszewska - Hellriegel, prof. UZ Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Zielonogórski - Samorząd terytorialny i demokracja

11.30 - Dr hab. Bernadetta Nitschke - Szram, prof. UZ Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Zielonogórski - Kształtowanie się i ewolucja idei samorządu terytorialnego w okresie II Rzeczypospolitej

11.45: Zamknięcie konferencji

 

 

 

 

 


Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zjazd Katedr Prawa Finansowego „Teoretyczne i praktyczne aspekty prawa finansowego. Problemy, koncepcje, wyzwania i rozwiązania” Mierzęcin, 22 – 24 października 2018 r.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Zjazd Katedr Prawa Finansowego

„Teoretyczne i praktyczne aspekty prawa finansowego. Problemy, koncepcje, wyzwania i rozwiązania”

Mierzęcin, 22 – 24 października 2018 r.

Szanowne Koleżanki, szanowni Koledzy,

uprzejmie informujemu informujemy, że Rada Okręgowej Izby radców Prawnych w Zielonej Gózrze objęła patronatem Ogólnopolską Konferencję Naukową Zjazd Katedr Prawa Finansowego pt. "Teoretyczne i praktyczne aspekty prawa finansowego. Problemy, koncepcje, wyzwania i rozwiązania"odbywającej się w dniach 22-24 października 2018 r.

Serdecznie zapraszamy Koleżanbki i Kolegów do wzięcia udziału w Konferencji. Za udział w konferencji radca prawny otrzyma 5 punktów szkoleniowych.

Celem organizowanej Konferencji Naukowej - Zjazdu Katedr Prawa Finansowego jest próba zdiagnozowania teoretycznych i praktycznych aspektów stanowienia oraz stosowania prawa finansowego. Stworzenie płaszczyzny do prowadzenia dyskursu naukowego powinno przyczynić się do ustalenia doktrynalnych problemów i praktycznych barier w prawidłowym kształtowaniu treści tego prawa, a także jego funkcjonowaniu. Nie mniej istotne są także wyzwania, jakie dla przedstawicieli doktryny tworzą dynamiczne zamiany stosunków gospodarczych, społecznych i politycznych. Wymuszają one potrzebę opracowania nowych koncepcji prawnofinansowych oraz poszukiwania właściwych rozwiązań problemowych zagadnień. Te generalne uwarunkowania tematyczne konferencji znajdą uszczegółowienie w panelach tematycznych:

 

1. Stanowienie i stosowanie prawa finansowego,

2. Teoretyczne i praktyczne aspekty prawa daninowego,

3. Teoretyczne i praktyczne aspekty prawa budżetowego,

4. Teoretyczne i praktyczne aspekty prawnofinansowej regulacji rynków finansowych.

 

REJESTRACJA

Opłata konferencyjna: 990 zł. Obejmuje dwa noclegi, koszty uczestnictwa, wyżywienie, wstęp na basen i siłownię, a także publikację opracowań w monografii.
Organizatorzy nie pokrywają kosztów delegacji.


Opłaty konferencyjnej należy dokonać do dnia 15 września 2018 r. na rachunek bankowy Fundacji Paradyż
Bank Zachodni WBK 83 1090 1593 0000 0000 5902 4774
zaznaczając w treści przelewu „imię_nazwisko_Mierzęcin".


Email konferencyjny: w3zkpf2018@wpa.uz.zgora.pl

FORMULARZ REJESTRACYJNY ...:::KLIK:::...

 

Więcej informacji na stronie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogóskiego  ...:::KLIK:::...

 

 


XXiX OGÓLNOPOLSKA SPARTAKIADA PRAWNIKÓW W OPOLU

Szanowni Państwo, Spartakianie!

 

Ruszyły zapisy na tegoroczne święto prawników i sportu – Spartakiada 2018.

Zachęcamy do zapoznania się (i oczywiście wypełnienia) formularza rejestracyjnego , który już dostępny jest na stronie http://spartakiada2018.opole.pl/

Zapraszamy również do śledzenia  FB XXIX Ogólnopolskiej Spartakiady Prawników, gdzie prócz aktualności znajdą się również przydatne informacje dotyczące: dyscyplin, wydarzeń towarzyszących jak i miasta Opola.

źródło informacji: www.adwokatura.opole.pl


Konferencja - Chmura w kancelarii prawnej czy kancelaria prawna w chmurze?

Krajowa Izba Radców Prawnych, Komisja Wspierania Rozwoju Zawodowego, zaprasza na Konferencję:

Chmura w kancelarii prawnej czy kancelaria prawna w chmurze?”

 

Konferencja będzie poświęcona tematyce stosowania rozwiązań chmurowych w świadczeniu usług prawnych.

Uczestnicy wydarzenia uzyskają informację na temat korzyści i ryzyk związanych z wdrożeniem chmury w kancelariach prawnych oraz informacji czy warto w każdym przypadku wdrażać chmurę, jak korzystać z rozwiązań w chmurze, czy jest alternatywa dla chmur i jak stosować w praktyce rozwiązania chmurowe.

Konferencja będzie miała nowoczesną formułę debaty, w czasie której radcowie prawni będą mogli zadawać prelegentom pytania oraz brać czynny udział w dyskusji.

Każdy radca prawny może dodać pytanie do debaty za pośrednictwem specjalnego formularza umieszczonego na stronie Konferencji: https://konferencja.kirp.pl/

O ryzykach, korzyściach, wyzwaniach, kosztach i innych aspektach rozwiązań chmurowych będą mówić praktycy IT oraz prawnicy, którzy wdrożyli rozwiązanie chmurowe i korzystają z niego na co dzień. Odrębnym punktem będzie dyskusja na temat bezpieczeństwa i ochrony danych. Szczegółowy program Konferencji na stronie: https://konferencja.kirp.pl/

Data Konferencji: 

20 czerwca 2018 r.

 

 Godziny Konferencji:

10:00 – 16:00

 

Miejsce Konferencji: 

Sala pod Kopułą

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa


 

Zapraszamy!


Program wymiany prawników - MULTILAW

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

uprzejmie proszę o informację czy są wsród Państwa  osoby chętne, które zechcą zaangażować się w organizację wymiany prawników na terenie Polski poprzez umożliwienie dwutygodniowego stażu dla prawnika z zagranicy podczas III tury wymiany (w ustalonym przez wszystkie zainteresowane strony terminie od września do grudnia 2018 r.) lub kolejnych miesiącach 2019 r.

Należy zaznaczyć, że językiem wymiany jest język angielski. Prawnik przyjeżdżający na staż ma pokryte koszty podróży, zakwaterowania i innych drobnych wydatków.

Organizator stażu nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu organizacji takiej praktyki.

W załączeniu proaktyczny przewodnik po programie Multilaw ("Practical guide").

Poniżej również link do ogłoszenia i informacji nt programu Multilaw na stronie KIRP: http://kirp.pl/program-miedzynarodowej-wymiany-prawnikow-multilaw/

Kwota opłaty z tytułu uczestnictwa w programie ponoszona przez uczestnika uległa zmniejszeniu do 350 euro.

Uprzejmie prosimy o przesyłanie zgłoszeń do dnia 14 czerwca 2018 r.

 

 

Informacja do pobrania:

1. pismo program MULTILAW

2. Practical Guide To The Exchange Programme 2017-2019


RODO - poradnik dla radców prawnych

Szanowni Państwo,

przypominamy, że w systemie EXTRANET przekazany został Państwu materiał pt. „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Poradnik dla radców prawnych i adwokatów”. Publikacja dotyczy stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w kancelarii radcy prawnego i w kancelarii adwokackiej.

W poradniku zostały przedstawione podstawowe zasady przetwarzania danych oraz obowiązki wynikające z RODO w odniesieniu do działalności radcy prawnego lub adwokata. Częścią publikacji są również wzory podstawowych dokumentów wykonujących obowiązki z RODO do zastosowania w kancelarii radcy prawnego lub adwokata.

Dokument zostaje Państwu udostępniony w celu wykorzystywania przez radców prawnych, spółki, w których radcowie prawni wykonują zawód na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1870 z późn. zm.), aplikantów radcowskich oraz prawników zagranicznych wpisanych na listy prowadzone przez okręgowe izby radców prawnych. Publikacja jest udostępniana w celu wykorzystywania i opracowywania wyłącznie na Państwa cele wewnętrzne, czyli w celu wdrożenia wymagań RODO w kancelarii.

Materiał został przygotowany przez zespół z Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Sp.j. na zlecenie Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych.

Licencja udzielona KIRP umożliwia udzielanie dalszych licencji wyłącznie radcom prawnym, spółkom, w których radcowie prawni wykonują zawód na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, aplikantom radcowskim oraz prawnikom zagranicznym w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Rafał Stankiewicz, Kierownik Ośrodka Badań Studiów i Legislacji KRRPLetnie Warsztaty Mediacji

Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych zaprasza na Letnie Warsztaty Mediacji wszystkich radców prawnych, którzy chcieliby uzyskać certyfikat i zostać wpisani na listę mediatorów certyfikowanych CMG przy KIRP oraz wykonywać zawód mediatora.

 

Termin: 30 czerwiec – 5 lipiec 2018 r.

Miejsce: Mikołajki, Hotel Amax , Aleja Spacerowa 7

Cena: 2.500 zł + VAT , tj. 3075 zł (cena obejmuje nocleg w pokoju dwuosobowym, wyżywienie oraz materiały szkoleniowe) 

 

Link do rejestracji:

https://lwm.webankieta.pl/

 

Zarejestruj się już dziś! Ostateczny termin zgłoszeń upływa 28 maja. Liczba miejsc ograniczona.

Za udział w szkoleniu można uzyskać 80 punktów.

 

Więcej informacji na stronie: http://mediacje.kirp.pl/szkolenie/letnie-warsztaty-mediacji/


KOMUNIKAT

 

Przypominamy, że w dniu 19 maja 2018 r. mija termin, w którym zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalnościgospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1893), przedsiębiorca powinien uzupełnić wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o numer PESEL, w przypadku gdy wpis takiej informacji nie zawiera.

Przepis ten stanowi, że przedsiębiorca uzupełnia wpis o tę daną w terminie dwóch lat od dnia wejścia w życie w/w ustawy (ustawa weszła w życie 19 maja 2016 r.).

Po upływie wskazane terminu (2 lat) Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej wykreśla przedsiębiorcę, którego wpis nie zawiera numeru PESEL.

 

 

 

 


Termin składania wniosków o wpis na listę radców prawnych po egzaminie radcowskim 2018

Uprzejmie informujemy, że wnioski o wpis na listę radców prawnych można składać osobiście w biurze Izby (65-416 Zielona Góra, ul. ks. Piotra Skargi 10), w godzinach 800-1500. Uchwały o wpisie na listę radców prawnych podejmowane będą na najbliższym posiedzeniu Rady OIRP w Zielonej Górze, tj. 22 maja 2018 r. Osoby, które chcą wziąć udział we wspólnym uroczystym ślubowaniu, powinny złożyć wnioski o wpis na listę radców prawnych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 maja 2018 r. Dla osób, które złożą wnioski po 18 maja br., będą organizowane ślubowania indywidualne, sukcesywnie w miarę wpływania wniosków.

Osoby wnoszące o wpis po ukończonej aplikacji radcowskiej obowiązane są złożyć następujące dokumenty:
•    wniosek o wpis;
•    oryginał lub kopię potwierdzoną notarialnie uchwały o otrzymaniu pozytywnego wyniku z egzaminu radcowskiego;
•    kartę ewidencyjną (w zakładce DO POBRANIA) - podpisaną;
•    życiorys (lub CV) - podpisany;
•    2 zdjęcia (formatu dowodowego);
•    informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, z datą nie wcześniejszą niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis*;
•    oświadczenie: czy toczyły się lub toczą wobec Wnioskodawcy postępowania karne i dyscyplinarne ;
•    oświadczenie o korzystaniu w pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
•    oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388), albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy – w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;
•    dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawnych – w łącznej wysokości 60% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 1385), tj. 1.260 PLN (zgodnie z uchwałą KRRP Nr 144/VII/2010 z dnia 17 września 2010 r.) – na numer rachunku OIRP w Zielonej Górze (
ING Bank Śląski: 92 1050 1911 1000 0022 5758 2029 lub PKO BP: 50 1020 5402 0000 0902 0232 0802).


Osoby wnoszące o wpis w trybie art. 24 w zw. z art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych obowiązane są złożyć następujące dokumenty:

•    wniosek o wpis
•    kartę ewidencyjną (w załączniku poniżej)
•    życiorys (lub CV) - podpisany
•    oryginał lub odpis notarialny dyplomu ukończenia magisterskich studiów prawniczych
•    oryginały lub odpisy notarialne dokumentów zaświadczających co najmniej 4-letni okres zatrudnienia lub wykonywania czynności określonych art. 25 ust. 2 pkt 2-4 ustawy o radcach prawnych (umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, zakresy czynności, zaświadczenia z miejsc pracy dot. wymiaru czasowego wykonywanej pracy - zgodnie z art. 25 ust. 4) (jeżeli przy składaniu wniosku o przystąpieniu do egzaminu radcowskiego przedłożone są kserokopie)
•    oryginał lub odpis notarialny dokumentu zaświadczającego złożenie egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego lub komorniczego - dot. osób ubiegających się o wpis na podst. art. 25 ust. 2 pkt 5
•    opinie z miejsc pracy z ostatnich 4 lat
•    kserokopię dowodu osobistego
•    informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, z datą nie wcześniejszą niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis*
•    oświadczenia: czy toczyły się lub toczą wobec Wnioskodawcy postępowania karne i dyscyplinarne o korzystaniu pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych; czy i w jakich izbach Wnioskodawca starał się o wpis na listę radców prawnych i z jakim skutkiem
•    oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388, z późn. zm.), albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy – w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
•    dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawych – w łącznej wysokości 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 1385), tj. 2.100 PLN (zgodnie z uchwałą KRRP Nr 144/VII/2010 z dnia 17 września 2010 r.) – na numer rachunku OIRP w Zielonej Górze (ING Bank Śląski: 92 10501911 1000 0022 5758 2029 lub PKO BP: 50 10205402 0000 0902 0232 0802).

* wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego „Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” nie jest dokumentem, o czym informuje Ministerstwo Sprawiedliwości na stronie internetowej pod adresem https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web


HARMONOGRAM SZKOLENIA WYJAZDOWEGO WIEDEŃ 2018

Poniżej zamieszczamy harmonogram szkolenia wyjazdowego w WIEDNIU:

- HARMONOGRAM W .PDF

- HARMONOGRAM W .DOC
Lista radców prawnych - pełnomocnicków świadczących pomoc prawną osobom zatrzymanym

Szanowni Państwo,
Komisja Praw Człowieka przy Krajowej Izbie Radców Prawnych planuje stworzyć listę radców prawnych występujacych w charakterze pełnomocników świadczących pomoc prawną osobom zatrzymanym na etapie postępowania przygotowawczego, celem udostępnienia jej osobom zatrzymanym (podejrzanym, oskarzonym).

Lista ta będzie przekazana odpowiednim posterunkom Policji oraz wybranym organizacjom pozarządowym.

Zwracamy się zatem z prośbą o zgłaszanie się osób zainteresowanych drogą mailową na adres: oirp_zielgora@radca.lex.pl lub biuro@zielonagora.oirp.pl

W zgłoszeniu prosimy podać następujące dane:
- imię i nazwisko/ adres do korespondencji

- nazwa i adres Kancelarii,

- numer telefonu kontaktowego,

- adres e-mail

Pełny tekst listu Wiceprezesa KRRP Pana Michała Korwka znajduje się w załączniku. TUTAJ


Weekend majowy - godziny pracy biura Izby

Informujemy, że w dniu 2 maja 2018 r. biuro Izby będzie nieczynne.
W dniu 30 kwietnia 2018 r. biuro Izby czynne w godz. 8-16
W dniu 4 maja 2018 r. biuro Izby czynne w godz. 8-15.


III edycja Ogólnopolskiej Akademii - Konkursu Wiedzy o Prawie

W dniu 25 kwietnia 2018 r. w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze

odbyła się III edycja Ogólnopolskiej Akademii - Konkursu Wiedzy o Prawie dla szkół podstawowych i wygaszanych klas gimnazjalnych realizowana przez Centrum Edukacji Prawnej

Krajowej Rady Radców Prawnych w ramach programu " Szkoła bliższa prawu".

Do konkursu - do etapu okręgowego zostali zakwalifikowani uczniowie z następujących szkół:

1. Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Dobrzańskiego Hubala w Trzcielu

2.Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Żaganiu

3. Szkoła Podstawowa im. Edmunda Bojanowskiego

4. Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Gorzowie Wlkp.

 

Komisja Okręgowa  w składzie:

Przeowdniczący - radca prawny Elwira Szurmińska-Kamińska

Członek - radca prawny Katarzyna Pyrzyńska

Członek - Pani Karolina Kuczyńska-Golińczak

wyłoniła zwycięzców:

ze Szkoły Podstawowej w Trzcielu - Dominika Skarżyńska

z gimnazjum z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Żaganiu - Julia Łagoda,

które uzyskały najwięcej punktów i tym samym zakwalifikowały się do etapu centralnego

 

Etap centralny odbędzie się w Warszawie 16 maja 2018 r. zarówno dla szkół podstawowych jak i gimnazjalnych

 

Zwycięzcom gratulujemy przejścia do etapu centralnego.

Życzymy dalszych sukcesów!!!


WYNIKI EGZAMINU RADCOWSKIEGO 2018

Komisja Egzaminacyjna do przeprowadzenia egzaminu radcowkiego w 2018 r. z siedzibą w Zielonej Górze informuje, że wyniki egzaminu radcowskiego przeprowadzonego w dniach 20 - 23 marca 2018 zostały zamieszczone TUTAJ.


"Podróże służbowe - czas pracy kierowców" - IUS PRIVATUM, 7 maja 2018 r.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy
serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XXIII naukowym posiedzeniu Katedry Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego - IUS PRIVATUM,
które odbędzie się  7 maja 2018 r. (poniedziałek) o godzinie 18.00 w budynku Wydziału Prawa i Administracji: Plac Słowiański 9 (sala 104).
 
Referat wprowadzający do dyskusji wygłosi Pan
 
Rafał Skrzypczak
Wiceprezes Sądu Okręgowego w Zielonej Górze
 
na temat:
„Podróże służbowe - czas pracy kierowców
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!III Edycja Ogólnopolskiej Akademii Konkursu Wiedzy o Prawie - II okręgowy etap konkursu

III Edycja Ogólnopolskiej Akademii Konkursu Wiedzy o Prawie

II okręgowy etap konkursu odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2018 r. (środa)

w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze

przy ulicy ks. PIotra Skargi 10.

 

II etap składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej.

Etap pisemny dla szkół podstawowych rozpoczyna się o godz. 10:00, a dla szkół gimnazjalnych o godz. 11:00.

Wybór kazusu i pytania zarówno w części pisemnej jak i ustnej następuje w drodze losowania.

Na rozwiązanie zadania pisemnego uczestnicy mają 1 godzinę.

Po ocenie prac pisemnych, niezwłocznie rozpoczyna się część ustna.

 

Punktacja:

uczestnik za zadanie pisemne może otrzymać od 0 do 20 pkt,

a za wypowiedź ustną od 0 do 20 pkt

 


KOMUNIKAT DZIEKANA RADY OIRP W ZIELONEJ GÓRZE W SPRAWIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU SŁUBICKIEGO

 

Działając na podstawie par. 2 pkt 1 Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy stanowiącego załącznik do Uchwały KRRP Nr 97/IX/2015 z dnia 11 września 2015 r. zapraszam radców prawnych deklarujących chęć udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2018 na terenie Powiatu Słubickiego w trybie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. Poz. 1255) aby do dnia 13 kwietnia 2018 r. złożyły Dziekanowi tutejszej Rady (na adres OIRP w Zielonej Górze, ul. ks. Piotra Skargi 10, 65-416 Zielona Góra) deklarację wg załączonego wzoru.

Dziekan Rady OIRP w Zielonej Górze 

Jowita Pilarska-Korczak

druk deklaracji DO POBRANIA

informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej


II Ogólnopolska konferencja naukowa "Zmiany prawa administracyjnego proceduralnego z perspektywy praktyki i teorii"

Zapraszamy na II Ogólnopolską konferencję naukową "Zmiany prawa administracyjnego i poceduralnego z perspektywy praktyki i teorii" organizowaną przez Akademię im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. oraz Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gorzowie Wlkp., nad którą Okręgowa Izba Radców Prawnych w Zielonej Góze objęła patronat

która odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2018 r.
w Auli im. prof. Stanisława Kirkora Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Adresatem konferencji są w szczególności praktycy, członkowie Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, sędziowie, adwokaci, radcowie prawni, pracownicy samorządowi, którzy stosują zmienione procedury prawa administracyjnego. Bardzo cenne byłyby doświadczenia, komentarze i spostrzeżenia oraz wnioski de lege ferenda wynikające z ich stosowania. Do konferencji zapraszamy również pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych.

Celem konferencji jest wymiana poglądów teoretycznych i doświadczeń praktycznych, prezentacja wyników badań naukowych związanych z prawem administracyjnym proceduralnym; w szczególności ocena skuteczności przyjętych rozwiązań proceduralnych oraz omówienie potrzeby i kierunku dalszych zmian w tym obszarze.

Więcej informacji o konferencji dostępne na stronie: http://konferencja.sko.ajp.edu.pl/

Miejsce konferencji:

Aula im. Stanisława Kirkora
Akademiii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego
ul. Chopina 52 bud. 5
66-400 Gorzów Wielkopolski

PROGRAM KONFERENCJI do pobrania

Radcowie prawni za udział w konferencji otrzymają 5 punktów szkoleniowych (odbiór zaświadczeń w dniu konferencji).

 

Opłata za udział w konferencji dla radców prawnych 75 zł (poczęstunek + obiad)

Opłatę konferencyjną w wysokości 75,00 PLN należy wnieść do dnia 15 marca 2018 r. na konto:

Akademia im. Jakuba z Paradyża
ul. Teatralna 25, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Nr rachunku: 13 1500 1416 1214 1001 0730 0000

(w tytule: imię i nazwisko uczestnika, z dopiskiem „Konferencja AJP-SKO”)

Zapisy trwają do 15 marca 2018 r.

 

LINK DO REJESTRACJI: http://konferencja.sko.ajp.edu.pl/?page_id=59


IUS PRIVATUM - Rola mediatora w postępowaniu cywilnym - 20 marca 2018 r.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,
 
serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XXI naukowym posiedzeniu Katedry Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego - IUS PRIVATUM, które odbędzie się 20 marca 2018 r. (wtorek) o godzinie 17.00 w Galerii przy ul. Licealnej 9 (Rektorat).
 
Referat wprowadzający do dyskusji wygłosi Pani
 
dr Julia Gierałtowicz
 
na temat:
„Rola mediatora w postępowaniu cywilnym

 

Informacja do pobrania

 

 

 
Uprzejmie informujemy, że kolejne IUS PRIVATUM odbędzie się 16 kwietnia (poniedziałek), godzina 18.00.
Referat wprowadzający wygłosi Pan Profesor Adam Olejniczak (UAM Poznań).Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 19-25 lutego 2018 r.

HARMONOGRAM UDZIELANIA PORAD:

ZIELONA GÓRA, NOWA SÓL, ŻARY:

19.02.2018

12:00-14:00 - Kancelaria Radców Prawnych Mateusz Stobrawa, Artur Strochalski Żary, ul. Podchorążych 15 a/ 1

10:00-12:00 – Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA

13:00-14:00- Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA

15:00 – 16:00 - Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA

15:00 – 16:00 - Kancelaria Radców Prawnych Mateusz Kondracki, Rafał Jedyński, Nowa Sól, ul, Długa 4a/27

 

20.02.2018

10:00-11:00 – Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA

11:00-12:00 – Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA

13:00-14:00 – Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA

14:00-16.00 – Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA

 

21.02.2018

10:00-14:00 – Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA

15:00-16:00 - Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA

15:00 – 16:00 - Kancelaria Radców Prawnych Mateusz Kondracki, Rafał Jedyński, Nowa Sól, ul, Długa 4a/27

15:30-17:30 – Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA

 

22.02.2018

10:00 – 12:00 – Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA

13:00 – 14:00 – Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA

15:00 - 16:00 - Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA

 

23.02.2018

10:00-13:00 - Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA

15:00 -16 :00 - Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA

15:00 – 16:00 - Kancelaria Radców Prawnych Mateusz Kondracki, Rafał Jedyński, Nowa Sól, ul, Długa 4a/27

 

 

GORZÓW WLKP.

 

19.02.2018

 

10.00 – 12.00 – biuro zamiejscowe OIRP, ul. Kosynierów Gdyńskich 11/4,

 

17.00 – 19.00 – biuro zamiejscowe OIRP, ul. Kosynierów Gdyńskich 11/4

 


 

 

20.02.2018

 

14.00 – 16.00 – biuro zamiejscowe OIRP, ul. Kosynierów Gdyńskich 11/4

 

15.00 – 16.00 – Kancelaria Radcy Prawnego Kacper Ochej, ul. Mostowa 3/3

 

15.30 – 17.00 – Kancelaria Radcy Prawnegop Marta Dubiec, ul. Kombatantów 34 II piętro

 

 

21.02.2018

 

12.00 – 14.00 – biuro zamiejscowe OIRP, ul. Kosynierów Gdyńskich 11/4

 


 

 

22.02.2018

 

12.00 – 16.00 – Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Chopina 68/8, r. pr. Marcin Kaczmarczyk, r. pr. Michał Wilman,

 

15.00 – 17.00 – Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Sikorskiego 38/6, r. pr. Marta Paczkowska-Przypis,

 

 

 


IUR PRIVATUM - "Ocena zmian zmierzających do poprawy sprawności oraz transparentności posępowania cwilnego" - referat SSO Danuty Sawicz-Nowackiej

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,
 
serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w XX naukowym posiedzeniu Katedry Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego - IUS PRIVATUM, które odbędzie się 20 lutego 2018 r. (wtorek) o godzinie 18.30 w Galerii przy ul. Licealnej 9 (Rektorat).
 
Referat wprowadzający do dyskusji wygłosi Pani
 
Daunta Sawicz-Nowacka
Sędzia Sądu Okręgowego

Zastępca Przewodniczącej I Wydziału Cywilnego

w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze

 
na temat:
„Ocena zmian zmierzających do poprawy sprawności

oraz transparentności postępowania cywilnego”

Serdecznie zapraszamy!

 Zaproszenie na Ogólnopolską Naukową Konferencję Mediacyjną

Ogólnopolska, Naukowa Konferencja Mediacyjna pod tytułem MEDIACJE Z UDZIAŁEM PODMIOTÓW SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH”

data: 9 marca 2018r.

miejsce: Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii,

sala im. Unii Europejskiej, budynek D, ul. Uniwersytecka, Wrocław.

8:30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

09:00 – 09:30 UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI:

Jego Magnificencja prof. dr hab. Adam Jezierski - Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego

w imieniu Prezydenta Wrocławia – Włodzimierz Patalas - Sekretarz Miasta Wrocławia

Prof. dr hab. Karol Kiczka - Dziekan Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Dagna Dzidowska – Prezes Wrocławskiego Centrum Mediacji

Maciej Skórniak - Prezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu

Janusz Korczak – Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu

09:30- 11:00 I PANEL KONFERENCJI

MODERATOR – dr hab. Edyta Rutkowska – Tomaszewska. Uniwersytet Wrocławski

 1. Mediować, czy nie mediować, oto jest pytanie.” Dagna Dzidowska. Prezes Wrocławskiego Centrum Mediacji

 2. Stosowanie konstrukcji cywilistycznych w stosunkach prawnych z udziałem jednostek sektora finansów publicznych w perspektywie dyscypliny finansów publicznych.” dr Wojciech Robaczyński. Uniwersytet Łódzki

 3. Zawarcie ugody przez jednostkę sektora finansów publicznych w świetle odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.” dr Arkadiusz Babczuk. Główna Komisja Orzekająca w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych

 4. "Ugoda mediacyjna w sprawie należności cywilnoprawnej w kontekście oceny skutków jej zawarcia - perspektywa prywatnoprawna i publicznoprawna (art. 54a ustawy o finansach publicznych)." Prof. dr hab. Joanna Salachna, dr Marta Skrodzka. Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

 5. Legitymacja procesowa jednostek Skarbu Państwa w mediacji”. SSO dr Beata Burian. Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Podsumowanie panelu, dyskusja

PRZERWA KAWOWA

11.30 – 13:00 II PANEL KONFERENCJI:

MODERATOR – SSO Marzena Sznajderska – koordynator ds. mediacji w SO we Wrocławiu

 1. Rola pełnomocnika w mediacji z udziałem podmiotów sektora finansów publicznych.” Krystian Mularczyk. OIRP we Wrocławiu

 2. Rola mediacji w sektorze finansów publicznych z Perspektywy Prokuratorii Generalnej.” Piotr Nowak - Naczelnik Samodzielnego Wydziału ds. Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

 3. Rola mediacji w praktyce jednostki samorządu terytorialnego.” Wojciech Szuster. Urząd Miejski Wrocławia, Wydział Prawny

 4. Dopuszczalność zawierania ugody mediacyjnej w sprawach dotacyjnych w świetle odpowiedzialności dotującego i beneficjenta dotacji za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.dr Anna Ostrowska, Regionalna Komisja Orzekająca w sprawach o naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku

 5. Aspekty podatkowe zawarcia ugody na podstawie art. 54a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych."  prof. dr hab. Dominik Mączyński. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Podsumowanie panelu, dyskusja

PRZERWA KAWOWA

13:30 – 15:00 III PANEL KONFERENCJI

MODERATOR – Dagna Dzidowska – Prezes WCM

 1. Odpowiedzialność za błędy medyczne. Sąd, czy mediacja? dr Iwona Wrześniewska – Wal. Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

 2. Miejsce i rola mediacji w przypadku sporów związanych z wykonywaniem zawodu lekarza. Jak mediować w sprawach o błąd w sztuce lekarskiej.” dr n. med. Jakub Trnka - przewodniczący Komisji Etyki, Dolnośląska Izba Lekarska. Katedra Medycyny Sądowej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

 3. Rozjemstwo w sporach budowlanych wg wzoru FIDIC.” Piotr Nowaczyk. International Independent Arbitrator & Mediator

 4. Znaczenie polubownego rozwiązywania sporów na gruncie Prawa zamówień publicznych.” dr Grzegorz Klich. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 5. Znaczenie polubownego rozwiązywania sporów w sprawach z zakresu Prawa budowlanego.” dr Maciej Błażewski. Uniwersytet Wrocławski

Podsumowanie panelu, dyskusja

15:00 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI